Foto: Knut Opeide

Hvor mange kan egentlig sykle på ti minutter til et kollektivknutepunkt?

Publisert:
20. juni 2016
Av
Henriette Erken Busterud

Statens vegvesen har sett på potensialet for å få flere til å sykle. I Akershus fant de overraskende høye tall.

I Bærum kan de fleste innbyggerne sykle til en jernbanestasjon eller T-bane på 10 minutter.

Analysen har blitt gjort for å følge opp regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus som ble vedtatt før jul. Den ble lagd på bestilling av Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen, Vegvesenet, 22 kommuner og Ruter som nå jobber tett sammen om dette.

Stort potensial

-Analysene viser et stort potensiale for økt sykkelandel. Det gjør at vi må planlegge slik at de som potensielt kan gå, sykle og reise kollektivt kan gjøre det. Hvordan vi skal gripe fatt i at så mange har en så kort sykkeltur til et kollektivpunkt skal vi jobbe videre med, men mange steder kan mye gjøres med enkle midler.
Det sier Sigrid Furuholt Engelstad i Statens vegvesen Region øst som koordinerer arbeidet med den regionale planen i Akershus.

Satser på seks regionale byer

I planen er det blant annet vedtatt at det skal være seks regionale byer i Akershus i framtida der det skal fortettes med boliger og transporttilbud. Disse byene er Asker, Sandvika, Jessheim, Lillestrøm, Ski og Ås.

-Planen legger opp til en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst til noen prioriterte vekstområder. Videre en tilsvarende klar begrensing på spredt vekst utenfor prioriterte områder. Fotgjengere, syklister og gode knutepunkt for kollektivtransport skal prioriteres. Det skal legges til rette for levende byer med god bokvalitet, understreker Engelstad.

Sykkelanalyser

Som en del av oppfølgingen har Vegvesenet lagd sykkelanalyser for å se hvor mange som bor ti minutter med gange, sykkel eller elsykkel til et sentralt punkt i de prioritere byene og tettstedene:

I tillegg til de som kan sykle på ti minutter til kollektivknutepunkt på strekket Sandvika – Lysaker, er det i Asker rundt 15.000 som kan sykle til togstasjonen på tilsvarende tid. På Jessheim er det 10.000 av 18.000 som bor i sykkelavstand fra buss eller tog – for å nevne noen eksempler.

-Analysene og kartene viser på en lettfattelig måte hvor langt en faktisk kan komme på ti minutter, og at mange kan nå et kollektivknutepunkt ved å gå og sykle uten å bruke mye tid, sier Engelstad.

Bilen fortsatt viktig

-Det er ikke i tråd med planen å bygge spredt i framtida slik at enda flere må kjøre bil. Men siden mange allerede bor i utkanten vil fortsatt bilen spille en viktig rolle i Akershus.  Det er viktig at vi jobber med mobilitet hvor vi ser på alle transportformene i et byrom eller tettsted og ikke sykling, kollektiv og bil hver for seg sier Engelstad.

Har jobbet med planen rundt fem år

Rundt fem år er brukt på å lage areal- og transportplanen for Oslo og Akershus. Den beskrives dagens situasjon, hvordan de skal takle transportutfordringer og befolkningsveksten. Hvilke steder skal fortettes og vokse, hvordan kan folk reise, hvor skal Ruter satse på bedre rutetilbud og hvordan kan reisevaner endres.

Felles plattform

Den regionale planen har gitt alle transportetatene og kommunene målene for hvor utviklingen skal komme. Nå har alle samme grunnplattform og vet hva utfordringene er. -Det gjør at vi kan løse utfordringene med det samme utgangspunktet og jobbe sammen på andre måter enn før. Det kan gjøre det enklere å finne løsninger på områder hvor det er uenighet, sier Engelstad.

Mange mobilitetsprogram

I Akershus følger samarbeidspartnerne opp den regionale planen ved å lage mobilitetsprogram der de ser på transport for hver delregion. Et første utkast skal være ferdige til sommeren. Jernbaneverket og Oslo kommune deltar i arbeidet fra sommeren.

Får nye perspektiver

-Dette er en ny måte å beskrive dagens situasjon på. De er også første gangen vi har laget mobilitetsprogram, og vi har laget det for et helt fylke. Det gir oss nye perspektiver. Vi har allerede omprioritert innspill til prioritering i NTP som følge av det vi har fått fram i mobilitetsprogrammene. Det samme vil vi nok også gjøre på fylkeveg.

Fornøyde kommuner

I følge Engelstad setter kommunene pris på at SVV og Ruter AS er samsnakket gjennom prosessen med disse regionale mobilitetsprogrammene – det gir en viss forutsigbarhet for kommunene. Alle kommunene har også fått presentert reisevaneundersøkelser på delregionalt nivå, og til dels på kommunenivå, noe de var veldig interesserte i og aldri har fått før.

-Stor utfordring å følge opp planen

Njål Nore i Akershus Fylkeskommune har ansvar for å utarbeide mobilitetsprogrammene. Han mener det blir det en stor utfordring å følge opp den regionale planen siden det er mange parter og kommuneplaner.

-Det er viktig, men også ressurskrevende, å delta på så mange tettstedsarenaer samtidig. Det er kommunene som sitter i førersetet, så det er viktig å heie fram dem. Det er en utfordring å finne egnete prosesser tilpasset ulike problemstillinger og ulike størrelser på tettstedene. Mobilitetsprogrammene viser hvor skoen trykker og skal gjøre det enklere å planlegge de rette prosjektene:
-Skal det skje byutvikling i Sørumsand, så må vi også bruke samferdselsressursene på rett måte, påpeker Nore.

Kart over Sandvika

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*