I løpet av få år vil reduserte utslipp fra fergedriften tilsvare utslipp fra 70 000 personbiler. Innen 2030 vil reduksjonen tilsvare utslipp fra 200 000 biler. Dette bildet viser batterifergen Ampere.(Foto: Vegard Bondevik Lie )

Det skjer en stille, grønn revolusjon i norske fjorder. Dette er et grønt skifte Norge kan være stolt av.

Publisert:
13. desember 2016
Av
Mark Berger

Bransjen er godt kjent med den stille revolusjonen. Men dimensjonene i det grønne skiftet som nå skjer, har nok skjedd litt under radaren for folk flest. Det grønne skiftet i fergebransjen kan Norge være stolt av, mener vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– I løpet av få år reduserer vi klimagassutslippene fra ferjer i norske farvann med utslipp som tilsvarer 70 000 personbiler, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Til sammenlikning: I Aust-Agder er det registrert i underkant av 70 000 personbiler.

Her melder du deg på nyhetsbrev fra Vegnett.

Positive konsekvenser for klima og miljø

– Det offentlige er kontraktspart for ferjer på riks- og fylkesvegsamband. Her har Statens vegvesen en sentral rolle, sier Gustavsen.

– Vi har brukt posisjonen vår til å drive frem endringer med store, positive konsekvenser for både folk og næringsliv og for klima og miljø. Nå ser vi fantastiske resultater jeg mener Norge kan være stolt av. Dette vekker internasjonal oppmerksomhet, sier Gustavsen.

Enda litt lenger frem venter enda større utslippsreduksjoner. Innen 2030 viser nemlig beregninger at utslippene fra ferjedriften vil tilsvare 200 000 biler, omtrent like mange personbiler som det i dag er i Telemark og Troms til sammen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier han er imponert over den offensive holdningen bransjen viser til de nye klima- og miljøkravene som stilles til fergedriften. Dette bildet er hentet fra et bedriftsbesøk hos Siemens i Trondheim, en av leverandørene i batteriferjemarkedet. (Foto: Knut Opeide)
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier han er imponert over den offensive holdningen bransjen viser til de nye klima- og miljøkravene som stilles til fergedriften. Dette bildet er hentet fra et bedriftsbesøk hos Siemens i Trondheim, en av leverandørene i batteriferjemarkedet. (Foto: Knut Opeide)
Grønt skifte innen samferdsel er mulig

Gustavsen mener innenriks ferjedrift er det beste eksemplet på at et grønt skifte innenfor samferdsel er mulig – raskt og massivt.

– Vi kan snakke om at det pågår en stille revolusjon. Omleggingen til miljøvennlige ferjer er godt kjent i bransjen, og mange andre har nok fått med seg at vi har fått batteriferjen Ampere, sier han.

– Men dimensjonene i det skiftet som nå skjer, har nok skjedd litt under radaren for folk flest, sier vegdirektøren.

Her kan du se NRKs innslag om det de omtaler som «den nye miljørevolusjonen blant ferjene».

Nye anbud med krav om nullutslipp

Denne uken tas et nytt skritt mot det grønne skiftet når ferjeanbudet Solevåg-Festøy og Volda-Folkestad sendes ut. Her vil Statens vegvesen stille krav om at minimum tre av ferjene skal være nullutslippsferjer. En av ferjene skal være lavutslippsferje. Miljø og energi blir i tillegg et viktig tildelingskriterium.

Kravene til nullutslipp har allerede ført til teknologiutvikling i norsk leverandørindustri som bidrar sterkt til det grønne skiftet. I tillegg ser man eksport av null- og lavutslippsteknologi.

Skryter av aktørene i fergebransjen

To eksempler på dette er elektrifiseringen av ferjene på ferjesambandet Helsingborg-Helsingør, der PBES i Trondheim leverer battererier og Siemens i Trondheim skal levere elektro- og styringssystemene til Finlands første batteriferge.

Gustavsen er full av lovord overfor de forskjellige aktørene i fergebransjen.

– Bransjen har tatt utfordringene og de nye kravene Vegvesenet stiller med beundringsverdig offensivitet. Jeg er imponert over at det er så mange som velger å se muligheter i stedet for problemer, sier Gustavsen.

Utviklingskonkurranse for  hydrogen-elektrisk ferje

I 2017 vil Statens vegvesen invitere ferjeselskapene til å delta i en utviklingskonkurranse for en hydrogen-elektrisk drevet ferje.

– Vi ser for oss at hydrogen kan bli en viktig nullutslippsteknologi for ferjer som ikke kan gå utelukkende på strøm fra land. I fremtiden ser vi for oss en ferjeflåte med miks av el-drift, hydrogen og hybridteknologi med biodrivstoff, forteller han.

– Det vil fremdeles gå noen dieseldrevne og gassdrevne ferjer på biodrivstoff og med hybridteknologi, med betydelig lavere utslipp enn i dag, legger han til.

Dette har skjedd
 • Verdens største bilferje på batteridrift – Ampere – ble satt inn i trafikk på riksvegferjesambandet E39 Lavik – Oppedal over Sognefjorden i mars 2015. Dette var resultat av en utviklingskontrakt Statens vegvesen lyste ut i 2011.
 • Norges andre helelektriske ferje kommer i trafikk i 2018 når ferjeselskapet Fjord 1 setter inn en helelektrisk ferje og hybrid ferje på sambandet E39 Anda-Lote i Sogn og Fjordane.
 • Skyss (Hordaland fylkeskommune) har inngått kontrakt med Fjord1 om drift av syv fylkeskommunale samband. Med el/hybriddrift på disse ferjesambandene oppnår en kutt på mer enn 87 prosent av utslippene sammenliknet med eksisterende ferjer.
 • AtB (Sør-Trøndelag fylkeskommune) har inngått kontrakter på drift av to fylkeskommunale samband i Trondheimsfjorden med betydelig andel strøm fra land noe som gir kutt i CO2 utslippene på minimum 75 prosent på de to sambandene totalt.
Fakta om ferjer
 • Ferjene frakter 21 millioner kjøretøy og om lag like mange passasjerer
 • 130 ferjesamband på riks- og fylkesveiene. 17 av disse er riksvegsamband.
 • Ferjesambandene driftes av private ferjeselskap på kontrakt med offentlige oppdragsgivere (Statens vegvesen på riksveg og fylkeskommunene på fylkesveg)
 • Flåten i innenlands ferjedrift består i dag 200 ferjer på riks- og fylkessambandene. 21 av disse er LNG-ferjer, én ferje er batteridrevet.
 • Det bestilles nå mange nye ferjer med ny teknologi, både helelektriske ferjer, hybridferjer, ferjer med ny dieselteknologi og LNG-drevne ferjer.
 • Nybyggingsaktiviteten er nå så stor at gjennomsnittsalderen på norske ferjer vil gå ned.

Kommentarer (5)

 1. Oliver Husøy sier:

  Hei! Hvor mye slipper en bil ut, i de beregningene som legges til grunn her? Eller: Hvor store utslipp i tonn CO2-ekvivalenter utgjør fergene?

 2. Lena Vermedal sier:

  På Tysnes i Hordaland viser den alternative rutetabellen i anbudsgrunnlaget for miljøfergene at vi kan få en reduksjon i fergeavganger på over 80 avganger pr. uke. 68 avganger pr uke på Hodnanes – Jektevik og 14 på Halhjem -Våge. Dette er fullstendig uaktuelt for en øykommune som er totalt avhengig av ferger ut mot omverden. Næringsliv, innbyggere og politikere er kjempefrustrerte. Vi har ikke en fergeavgang å miste! Det må gjerne komme miljøvennlige ferger, men de kan ikke legge rutetabellen fra Hordaland Fylkeskommune til grunn. Da kan vi bare pakke sammen og flytte til fastlandet, for dette vil bli en styrt avvikling av øysamfunn i Sinnhordland.

 3. Edvard Sandvik sier:

  Oliver Husøy: Vi har tatt utgangspunkt i at en gjennomsnitts bil per i dag slipper ut om lag 2 tonn CO2 per år. Utslippet fra samtlige innenriks bilferjer i Norge var før vi begynte med lav- og nullutslippsteknologi var i underkant av 500 000 tonn CO2 ekvivalenter per år.

 4. Adlar Listhaug sier:

  Hvor kommer strømmen fra ? Importert skitten tysk kullkraftprodusert elektrisitet ?

 5. […] Statens Vegvesen er det 130 fergesamband på fylkes- og riksveier i Norge, hvorav 17 er på riksveier. Ferger […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*