Rapporten peker på at det var god konkurranse om alle oppdragene knyttet til utbyggingen av E6 gjennom Østfold, og bidragene fra de relativt små lokale entreprenørene omtales som en «suksessfaktor». Dette bildet viser E6 ved Råde og er tatt fra Gjersøe bru i november 2006. (Foto: Endre Dahlen)

E6 gjennom Østfold har blitt en kjempesuksess

Publisert:
14. februar 2017
Av
Kjell Solem

Bidragene fra små, lokale entreprenører trekkes frem som en suksessfaktor.

Dette kommer fram av en fersk analyse fra NTNU/Concept, som er et fagmiljø som forsker på virkninger av store offentlige prosjekt.

 • Samfunnsnytten av E6-utbggingen er skyhøy
 • Vegutbyggingen ble realisert under budsjett
 • Fremskyndet flere ganger
 • Store positive effekter i form av redusert reisetid og god fremkommelighet
 • Ulykker med drepte og hardt skadde er nesten helt eliminert

Her finner du rapporten (som er skrevet av Menon economics for Consept-programmet).

Rapporten beregner den positive samfunnsnytten til 4,8 mrd. for to delstrekninger som forskerne har sett spesielt på. Hele E6 Østfold-prosjektet kostet 5730 mill. kr (2014-kr verdi).

Husk å melde deg på nyhetsbrevet fra Vegnett.

47.000 kr pr meter

Forskerne evaluerer prosjektet som helhet, men går spesielt inn i delstrekningene Åsgård – Halmstad og Svingenskogen – Åsgård.

Prisen pr. løpemeter motorvei varierte fra 47.800 kr til 105.000 kr (i 2015 kr) på delstrekningene.

Strekningen Åsgård – Halmstad som kom ut med oppsiktsvekkende lave 47.800 kr. pr løpemeter. Totalprisen 526 mill. kr. for 11 km motorvei, noe som var 39 prosent under kostnadsrammen.

Forklaringen er denne:

Konsulentene som etterprøvde Vegvesenets vurderinger i runden med kvalitetssikring justerte opp kostnadsanslaget! En svært gunstig markedssituasjonen er likevel hovedforklaringen på at denne parsellen ble så mye rimeligere enn de øvrige delstrekningene, ifølge Menon economics sin rapport.

Delstrekning Åpnet år Antall km Pris pr. løpemeter (2015 kr verdi) Standard
Akershus grense – Patterød 2003 6,0 75.333 4-felt, 29 m bredde
Patterød – Halmstad 2004 7,0 65.714 4-felt, 26 m bredde
Halmstad – Åsgård 2005 11 47.818 4-felt, 26 m bredde
Åsgård – Svingenskogen 2008 33,5 90.567 4-felt, 26 bredde
Svingenskogen – Riksgrensen 2005 4,5
– Raskere utbygging var ikke hensiktsmessig

Da E6-Østfold prosjektet ble sluttført i 2008 var det fremskyndet flere ganger. I stor grad henger dette sammen med at Vegvesenet hadde tilstrekkelig finansering til å forsere utbyggingen, påpeker rapporten.

Prosjektet var organisert på en tradisjonell måte med syv parseller og flere hovedentrepriser på enkelte parseller, først og fremst rettet mot mellomstore entreprenører. Kontraktsformen var enhetspris og mengderegulerte priser.

Forskerne har vurdert om et godt prosjekt kunne vært realisert enda fortere, for eksempel ved en annen organisering av delprosjekter og parseller.

– Mer parallell bygging kunne teoretisk sett gitt en kortere utbyggingstid, men det vurderes ikke som hensiktsmessig med tanke på trafikkavvikling, ressurser og finansiering, heter det.

Rapporten peker på at det var god konkurranse om alle oppdragene, og bidragene fra de relativt små lokale entreprenørene omtales som en «suksessfaktor».

Dyktig organisasjon

– Noe av nøkkelen til den effektive utbyggingen i Østfold er at Vegvesenet hadde en meget kompetent byggherreorganisasjon med god kontinuitet gjennom prosjektet, sier Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet.

Den samme byggherreorganisasjonen hadde ansvar over flere delstrekninger, og det ble bygd verdifull kompetanse underveis, påpeker hun.

Sandvin poengterer at man valgte en hensiktsmessig oppdeling av parseller og kontrakter som ga god oversikt og styringsrom, slik at man fikk en optimal framdrift.

Hva koster en «veg»?

– Hva en motorvegutbygging koster avhenger mye av om det er mange dyre konstruksjoner, som bruer og tunneler, påpeker Sandvin.

– Men også om man velger riktig strategi. For tiden snakker vi mye om at de enkelte kontraktene skal være større. Det er riktig i en del tilfeller. Men erfaringen fra E6 Østfold er at å dele opp et stort i prosjekt i flere mindre kontrakter, der også relativt små entreprenører gjør jobben, kan gi god pris og god framdrift. Her finnes det ikke noen fasit, strategien må tilpasses det enkelte prosjekt, sier Bettina Sandvin.

- Noe av nøkkelen til den effektive utbyggingen i Østfold er at Vegvesenet hadde en meget kompetent byggherreorganisasjon, sier Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet. (Foto: Knut Opeide)
– Noe av nøkkelen til den effektive utbyggingen i Østfold er at Vegvesenet hadde en meget kompetent byggherreorganisasjon, sier Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet. (Foto: Knut Opeide)
 Fakta om virkningene av E6 Østfold-utbyggingen:
 • Spart tid i skiltet hastighet er 25 prosent. I tillegg er det betydelig mindre kø og mer forutsigbar reisetid.
 • Antall ulykker er redusert med 40 prosent, og ulykker med dødsfall og stort skadeomfang forekommer sjelden.
 • Næringslivets konkurransekraft har økt.
 • De positive effektene med trafikksikker vei er varige. Men framtidig trafikkvekst truer fremkommeligheten.
 • De negative sidene er knyttet til inngrep i dyrket mark, barrierer for viltet og økt forurensing fra biler.
 • Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten vurderes totalt sett til beste karakter (6), ifølge Menon Economics

 

Prosjektet omfattet:
 • 62 km firefelts motorvei
 • Ny Svinesund bru (704 m) og ny Sandesund bru (1521 m)
 • En rekke kryss og bruer over motorveien
 • 18.000 m støyskjermer
 • Prosjektet ble finansiert med 1,405 mill. kr over statsbudsjettet og 4,146 mill. kr i bompenger.

 

Dette er forskningen

Concept- programmet drives av NTNU med finansiering fra Finansdepartementet. Det arbeider med å utvikle kunnskap om store statlige prosjekter. Menon Economics har skrevet E6-rapporten for NTNU/Concept.

 

Husk å melde deg på nyhetsbrevet fra Vegnett.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*