Statens vegveseninviterer alle som jobber med og har interesse av bypakke-tematikken til to dagers treff i Drammen. Dette bildet er fra Trondheim og viser toveis sykkelfelt og kollektivfelt i Prinsens gate.(Foto: Knut Opeide)

Byutredning, bymiljøavtale, byvekstavtale, byutviklingsavtale. Forvirret? Her er forklaring på de forskjellige begrepene

Publisert:
1. februar 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Storbyene må vise hvordan de skal få flere til å gå, sykle og reise kollektivt for å få bedre luft og flyt i trafikken. Forskjellige avtaler er viktige verktøy som skal hjelpe til med å nå målene.

Om 15 år vil det hver dag være 1,7 millioner flere reiser i de største byområdene. Halvparten vil komme i Oslo-området, men også på Nord-Jæren, i Bergens-området og Trondheim ventes det stor vekst. Og denne veksten skal som kjent ikke skje med bil.

Skal lage byutredninger

Storbyene skal nå lage såkalte byutredninger som viser ulike måter å nå nullvekstmålet på. Nesten alle byene har allerede en konseptvalgutredning (KVU), men de ble lagd før NTP-målet om nullvekst i biltrafikken kom.

-Byutredninger vil etter hvert bli viktige grunnlag for bymiljø- og byvekstavtalene, som er Regjeringens viktigste verktøy for å nå nullvekst i personbiltrafikken. Det sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vil du lese mer fra vegnett.no? Meld deg på nyhetsbrevet her.

Vil ha ulike alternativ

Det er mange veier til målet. Statens vegvesen vil ha ulike virkemiddelpakker på bordet for hvordan byene skal få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Tiltak som bidrar til mindre bilkjøring:
  • Bedre gang- og sykkelveger
  • Bedre kollektivtilbud
  • Bruk av ny teknologi (bilpool app, enklere billettsystem og så videre)
  • Tettere arealbruk
  • Høyere og differensierte bomtakster (dyrere i rush og for forurensende biler)
  • Restriktiv parkeringspolitikk
Eksempler på ulike kombinasjoner av virkemidler for å få mindre bilkjøring: I alternativ 1 er det lagt vekt på parkeringsrestriksjoner og fortetting. I alternativ 2 er det høyere bomtakster som skal bidra mest, mens det i 3 satses omtrent like mye på flere tiltak. Illustrasjon: Michelle Gigi Stoltenberg
Mest å hente på bom og parkering

– En kan ikke bare gjøre en ting, det må bli flere tiltak som virker sammen hvis en skal nå målet. Noen steder kan det være restriktiv parkering som blir det viktigste, andre steder å bygge tettere. Men det er ikke tvil om at mer restriktiv og dyrere parkering og høyere bomtakster er effektivt, sier vegdirektøren.

Uansett må kollektiv- og gang- og sykkelforhold bli bedre for å få plass til å forflytte de mange trafikantene som kommer i framtida. Videre må en bygge tettere og ha bedre arealutnyttelse rundt kollektivpunkt.

Ledes av Vegvesenet

Statens vegvesen leder arbeidet med byutredninger. Vegvesenet har en prosjektleder i hver region som leder ei prosjektgruppe med representanter fra fylkeskommune, kommuner og Jernbanedirektoratet. De lokale styringsgruppene for byvekstavtaler får også ei viktig rolle i arbeidet.

Transport- og samfunnsøkonomiske analyser skal følge byutredningene. Utredningene vil også bli viktig grunnlag for NTP for 2022-2033

Mandater for byutredninger snart ferdige

Vegdirektoratet har i samråd med Jernbanedirektoratet lagd utkast til mandat for arbeidet i hvert byområde. Endelig mandat skal være godkjent av styringsgruppe for NTP og styringsgruppene for bymiljø- og byvekstavtalene lokalt, og forelegges Samferdselsdepartementet før Vegdirektoratet vedtar det hele.

Mandatene for Nord-Jæren og Bergensområdet er allerede vedtatt av Vegdirektoratet. For de andre byområdene ventes mandatene å bli vedtatt i løpet av januar. Nylig ga Samferdselsdepartementet klarsignal for å sette i gang med forhandlingene om byvekstavtale i Bergen.

Oslo og Akershus signerte nylig bymiljøavtale. De har nylig lagd KVU for Oslo-navet der de beskriver hvordan de skal få folk fra bil til kollektiv, gang og sykkel).

Forvirret over begreper?

Byutredning
Utrede hvordan en skal få nullvekst i biltrafikken, både gjennom samferdsel- og arealtiltak – en enklere form for konseptvalgutredning.
Grunnlag for forhandlinger om bymiljøavtaler/byvekstavtale. Viktig grunnlag for NTP 2022-2033

Bymiljøavtale
Regjeringens virkemiddel for å få nullvekst i trafikken i de ni storbyområdene. Kun Trondheim har bymiljøavtale pr i dag.

Byvekstavtale
Bymiljøavtale + byutviklingsavtale skal integreres i en felles avtale som heter byvekstavtale. Bergen og Nord-Jæren skal inngå dette. Oslo og Trondheim ved revidering av bymiljøavtale i 2018 Vurderes for de andre fem byområdene etter hvert.

Byutviklingsavtale
Skal få bedre samordning av arealbruk og transport gjennom å konkretisere arealdelen i bymiljøavtalen.

Belønningsavtale
Fireårige avtaler i alle ni byområder siden 2004. Støtte til kollektivtrafikk for å få mindre bilbruk. 1380 millioner i 2016. Skal inngå i bymiljø- og byvekstavtalene

De ni byområdene
Oslo, Trondheim, Bergen, Nord-Jæren, Grenland, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Kristiansand og Tromsø.

Her kan du lese mer detaljert.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*