Fremtidens anlegg blir mer miljøvennlige. Vegvesenet vil stille krav om at entreprenørene bruker maskiner og materialer med mindre CO2-utslipp. (Foto: Kjell Wold)

Vegvesenet kommer til å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i kontraktene

Publisert:
20. mars 2017
Av
Kjell Solem

Tiltak er på gang for å få maskiner og materialer med mindre CO2-utslipp.

– Vi må få i gang skiftet fra avgiftsfri rød diesel til biodrivstoff eller elektrisk drift. Vegvesenet kommer til å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i kontraktene, sier Karl Sigurd Fredriksen.

Han leder prosjektet Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag (KraKK) i Statens vegvesen.

Tilgangen på «avansert biodiesel»

Den viktigste problemstillingen i dag er tilgangen på «avansert biodiesel» som ikke kommer til fortrengsel for produksjon av mat, eller fører til storstilt skogsdrift som tapper skogens C02-lagre.

– Den teknologiske virkeligheten er at vi ikke har alternativ som kan erstatte diesel for tyngre mobilt anleggsutstyr, framholder Fredriksen. Skal biodrivstoff være en viktig del av klimaløsningen, blir vi raskt avhengige av en nasjonal produksjon basert på avfall, i hovedsak fra skog. De nasjonale ambisjonene for biodrivstoff til vegtrafikken er allerede store, påpeker Fredriksen.

Bygg er foran

Byggebransjen ligger foran anleggsektoren. El- og batteridrift kommer på en rekke byggeplasser. Dette er mindre og mer stasjonært utstyr enn det som trengs for anleggsdrift.

Det er ikke så mange eksempler på klimakrav i anleggsbransjen. Ett eksempel er at Statens vegvesen Region sør  har inngått en driftskontrakt med bonus på kr. 2,50 pr. liter for biodrivstoff (HVO) uten palmeolje i driften av fylkesvegnettet i Vestfold.  For øvrig kreves det at entreprenøren skal ha utstyr av nyeste bil- og maskinklasser.

KRaKK vil ha på plass:

Krav om produktdeklarasjoner. Materialene i vegbyggingen er en stor klimafaktor.I første omgang vil vi ha inn i kontraktsmalene krav om at epd (Environmental Product Declaration) – framlegges der slike finnes. Norske produkter med gyldig epd kan søkes opp her. Leverandører av betong og betongelementer skal nå ligge inne. En epd-generator for asfalt er også klar. Her avventer vi tilhørende PCR – Product Category Rules.

Hybridgravemaskiner (diesel/batteri). En del lettere utstyr under fem tonn er tilgjengelig med elektrisk drift. Utstyret koster litt ekstra, men gir anslagsvis 20 prosent redusert forbruk av drivstoff ved at sving-energi utnyttes. Vegvesenet kan  kreve et antall slike maskiner i kontrakter av en viss størrelse.

Biodiesel. Med bedre forsyning av «avansert biodiesel» kan Vegvesenet kreve «sertifisert biodiesel» etter produktforskriftens bærekraftkriterier inkludert en andel «avansert biodiesel». De fleste anleggsmaskiner takler ikke blandingen som i dag tilbys i pumpene, de må bruke «avansert biodiesel». Dette er fremstilt av «avfall og rester og celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel», ifølge Miljødirektoratet. Slik drivstoff vil gi høy klimagevinst og går på nær alt av motorer.

Drift og vedlikehold. Ved rullering av kontrakter med oppstart i september 2018, stilles krav til Euro VI for lastebiler og Steg IV for traktor. Traktor kan for eksempel unntas for langsgående brøyting og strøing på veger over1000 ÅDT. Også her kan vi kreve «sertifisert biodiesel» i henhold til produktforskrift/bærekraftkriterieriene. Med Trinn- og Euro kravene vil få markant reduksjon i utslipp av helseskadelig NOx, som er viktig i byområder.

Innmelding av masser i tippnett. Dette må avklares nærmere, men kan være aktuelt for en del kontrakter fortrinnsvis sentralt på Østlandet.

Piloter. Prosjekter som kan egne seg for testing av nye metoder og utstyr skal nå inn i handlingsprogrammet i samarbeid med regionene. Vi samarbeider også med SINTEF, Jernbanedirektoratet, BaneNor og Kystverket om en stor bransjeworkshop.

Fakta:
  • Såkalte mobile utslipp står for 10-15 prosent av transportsektorens utslipp.
  • SVVs anlegg, drift og vedlikehold fører til et utslipp i størrelsesorden 1,5 – 2 millioner tonn C02
  • Målet i etatenes grunnlagsdokument for NTP er 40 prosent reduksjon av klimautslipp fra anlegg og 50 prosent reduksjon fra drift på årsbasis innen 2030.

Figur: Fordeling transportsektorens klimautslipp (fra Miljøstatus).

Utslipp CO2
Utslipp CO2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*