Flere sykler lengre på fritids- og treningsturer, men det viktigste er å få flere til å sykle til daglige gjøremål i hverdagen Foto: Henriette Erken Busterud

Hva gjør at folk velger sykkel – eller ikke?

Publisert:
9. mai 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Er det vær og vind, vegtrasé eller Volvo i garasjen?

Rundt 15.000 reiser i Oslo har vært under statistikklupen for å se hvilke faktorer som virker inn på sannsynligheten for om folk velger sykkel eller ikke:

Alder: Jo eldre, jo mindre sykling
Kjønn:    Menn sykler mer enn damer
Inntekt:  De med høyere lønn sykler mer
Utdanning:  De som har studert lenge sykler mer
 Førerkort:     De uten førerkort tar fortere sykkelen fatt
 Bilhold:   Jo flere biler en har, jo mindre sykling
 Kollektiv:   Lettere å ta sykkel hvis du ikke har kollektivkort
 Reiselengde:  Mindre sannsynlig med sykkel på lengre reiser
 Høydemeter:  Tyngre reiser gjør det lettere å velge bort sykkel
 Infrastruktur:   Flere vil velge sykkel hvis det er tilrettelagt for det
 Antall kryss:   Spiller ingen rolle for om du velger sykkel eller ikke
 Temperatur:   Jo varmere det er, jo mer sykling
 Snødybde:  Økt snødybde virker inn

Sykkeltrasé betyr mye

Undersøkelsen viser at god infrastruktur er viktig for å få flere til å sykle. Et estimat vier at dersom det var fullt tilrettelagt for sykling i Oslo, kunne sykkelandelen kanskje vært på rundt 13 prosent (mot 5 prosent i dag) Flere kvinner enn menn lar være å sykle hvis det er dårlig tilrettelagt, og bedre infrastruktur kan altså få flere damer til å tråkke til.

– Dette viser hvor viktig det er med god infrastruktur for å øke andelen som sykler – og dette er noe Statens vegvesen kan gjøre noe med: Vi må bygge mer sammenhengende, ha god drift og vedlikehold og bedre og sikker tilrettelegging i byer.

Det sier Guro Berge i Statens vegvesen som leder FOU-programmet Bedre by.
-Målet er å få disse forholdene inn i transportmodellene slik at vi kan regne mer på betydningen av bedre infrastruktur.

Å sykle i vegbanen oppleves tre ganger så belastende som å sykle på gang- og sykkeveg. Videre vet vi at å sykle i mye trafikk føles to ganger mer belastende enn å sykle i liten eller ingen trafikk.

Høydemeter har mye å si

Når det gjelder høydemeter, så viser beregningen at 10 prosent økning i antall høydemeter reduserer sannsynligheten for å sykle med 6 prosent. Det vil si at det får store utslag hvis det er en del bakker. «Høydemeter har selvfølgelig også noe med hvilken fart syklister har, og hvilket konkurranseforhold det er mellom sykkel og andre transportmidler på ulike strekninger i en by.

Utvikler nye fartsmodeller

-Vi forsøker derfor i Bedre by å utvikle en fartsmodell for sykkel som får med seg dette» sier Berge. Dette er et samarbeid med Samferdselsdepartementet.

Hun sier videre at hvis en har elsykkel betyr jo ikke dette med bakker stort.
-Med Elsykkel vil sannsynligheten for å sykle være høyere ,og konkurranseforholdet mellom sykkel og andre transportmidler være bedre. Vi utvikler derfor en separat fartsmodell for elsykkel. Begge disse fartsmodellene skal etter hvert implementeres i transportmodellene, sier Berge.

Hvem skal vi få til å sykle, og når skal vi sykle mer ?

Målet er at flere skal sykle: Er det nye grupper som skal begynne å sykle eller er det de i befolkningen som sykler litt som skal sykle mer, og når skal de eventuelt begynne å sykle eller sykle mer?

-Dette er viktige spørsmål. Vi må antakelig være mer målbevisste når vi jobber med å få flere til å sykle. Med tanke på folkehelsa er det kanskje bedre at de som ikke sykler eller sykler lite sykler mer. På den annen side må vi tenke at noen eldre som aldri har syklet før kanskje ikke bør oppfordres til å begynne å sykle uten en viss trening først. Det er nemlig de eldre, og særlig eldre damer, som har den høyeste risikoen på sykkel i trafikken. Dette viser resultater fra Vegvesenets FoU-program BEST, sier Berge.

Vil ha flere vintersyklister

– Våre beste sykkelbyer har bare halvparten av sykkelandelene som de beste byene i Sverige og Finland kan skilte med. Det er ikke bare ulik infrastruktur som forklarer de tallene. Der er det for eksempel mange flere som sykler om vinteren også, påpeker Berge. Vi bør derfor jobbe aktivt med å få opp vintersyklingen.

Urbanet og Asplan Viak

Det er Urbanet og Asplan Viak som har gjort analysen på oppdrag for Statens vegvesen. Data om når og hvor folk reiser er koblet sammen med egenskaper ved sykkeltrasé, værdata og holdninger. Sykkelturer på over 100 kilometer er utelatt, det samme er folk som tjener over ti millioner kroner for å unngå ekstremverdier.

Sykkelandel i ulike geografiske områder – fra Reisevaneundersøkelsen 2013/14. Illustrasjon: Urbanet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*