Vegvesenet definerer innovasjon som nytt, nyttig og allerede tatt i bruk. (Foto: Colourbox).

Innovasjon, mer enn et buzzord

Publisert:
29. juni 2017
Av
Jonas Archer

Innovasjon er et buzzord. Det er noe som potensielt kan påvirke og forandre alles arbeidshverdag på ulike måter fremover. Men hva ligger egentlig i begrepet og hvordan kan vi jobbe med det?

Det finnes veldig mange ulike definisjoner på innovasjon, noe som gjør at selve begrepet er litt forvirrende å bruke. I Statens vegvesen tenker vi på innovasjon som noe som er nytt og nyttig, og som er tatt i bruk, altså nyttiggjort. Det vil si at innovasjon er et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny arbeidsmåte eller en ny organisasjonsform som er tatt i bruk og skaper verdier gjennom effektivisering eller økonomisk vekst.

Dette er et premiss det er lurt å ha i bakhodet. Det er lett å tenke at de metodene, prosessene og verktøyene man alltid har brukt er de beste, men det kan hende det finnes noe der ute som kan gjøre oss bedre enn det vi allerede er.

Meld deg på nyhetsbrevet fra Vegnett 

Så hvordan kan vi fremskaffe innovative løsninger?

Anslag viser at vi årlig bruker ca 480 milliarder kroner på offentlige anskaffelser. Disse midlene brukes på å kjøpe inn varer, tjenester, forskning og utvikling og bygg- og anleggsarbeider. Dette er store summer, og som en offentlig etat har vi mulighet til å etterspørre det beste som finnes på markedet. Måten å sikre oss at det vi kjøper inn er best mulig tilpasset vårt behov for kvalitet og pris er gjennom innovative anskaffelser. Gjennom denne typen anskaffelser kan vi kreve nye løsninger fra markedet og velge leverandører som selv finner nye og bedre måter å gjøre ting på som fører til lavere pris, i tillegg til skreddersydde og mer effektive løsninger på de problemene de blir satt til å løse.

Det er flere forskjellige metoder og verktøy for innovative anskaffelser som egner seg for ulike typer anskaffelser. De fire vanligste metodene er[1]:

Innovasjonspartnerskap

Denne metoden legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før.

Dette er den nyeste metoden for innovative anskaffelse. Stavanger kommune holder nå, som første aktør, på med å teste ut denne nye anskaffelsesprosedyren. Kommunen har i samarbeid med Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi lagt opp til en 5-stegs prosess (behov, markedsdialog, konkurranse, utvikling av nye løsninger og kjøp av utviklet løsning) for å etablere og gjennomføre et innovasjonspartnerskap. Anskaffelsen skal løse utfordringer knyttet til levering av helse- og velferdstjenester.

Før-kommersielle anskaffelser

Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Denne metoden brukes i henhold til unntaksbestemmelsen i FoU-unntaket. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring.

Et eksempel på en slik type anskaffelse var da Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten ønsket en løsning som skal dekke behovet for gravefrie tilkoblinger fra hus til hovedledninger. Løsningen fantes ikke i markedet så de utviklet det de kalte NoDig Challenge. Gjennom denne før-kommersielle anskaffelsenes metoden utfordret de markedet som kom opp med en løsning de ønsket å gå videre med.

Plan- og designkonkurranse

Plan- og designkonkurranser brukes ofte tidlig i utviklingsprosessen, når du vet lite om hvordan et behov kan løses. Planer, konsepter eller design som tas frem i plan- og designkonkurransen vil være startpunktet på ulike fremgangsmåter for å utvikle den endelige løsningen på en problemstilling.

Da kommunene Bergen, Drammen, Trondheim, Oslo, Kristiansand og Bærum hadde en felles utfordring knyttet til rengjøring av slam i bunnen av vannbasseng og tunneler som ble brukt til drikkevann gikk de sammen om en plan- og designkonkurranse. Det ble i samarbeid utformet et konkurransegrunnlag, en jury for å vurdere leverandørene og tilslutt et tildelingsbrev til den leverandøren som løste utfordringen på en best mulig måte vurdert mot tildelingskriteriene.

Konkurransepreget dialog

Prosedyren legger til rette for dialog mellom oppdragsgiver og tilbydere om behov og risikoelementer i prosjektet. Konkurransepreget dialog er derfor svært godt egnet for å fremme innovasjon.

Konkurransepreget dialog ble brukt som en anskaffelsesmetodikk da Statens vegvesen skulle planlegge prosjektet E6 – Trondheim – Størdal. Anskaffelsen startet ved at det ble identifisert en betydelig usikkerhet knyttet til utførelsen av Dagsone vest. Man ønsket å utnytte entreprenørenes kompetanse til å utvikle løsninger som kunne behandle prosjekts spesielle utfordringer på en best mulig måte. Metodikken åpnet for dette ved å føre dialog med kvalifiserte leverandører med mål om å identifisere og fastslå hvordan oppdragsgiverens behov best mulig kan oppfylles. Dette ble utført og man fikk frem helt nye måter å gjøre ting på.

Mulighetene i regelverket

Det er mange som synes anskaffelsesregelverket er kronglete og hemmende for det de ønsker å oppnå. I denne sammenhengen er det viktig å huske på at regelverket er rigget slik for at alle bedrifter, små og store, kjente og ukjente, skal kunne konkurrere om muligheten til å utføre den oppgaven vi som offentlig instans ønsker. Det er skattebetalernes penger som brukes, og det er derfor viktig at vi får mest mulig ut av disse i vårt arbeid med å skape et gate- og vegtransportsystem som er tilfredsstillende for dagens og fremtidens brukerne. Dette kan innovative anskaffelser, med det nye anskaffelseslovverket, være med på å drive frem. I det nye lovverket gis det blant annet bedre muligheter for markedsdialog underveis i anskaffelsesprosessen slik at man i større grad kan spille inn hva man ønsker av leverandørene i forkant og underveis i prosessen.

Teknologiske og samfunnsmessige endringer

Det er også et viktig poeng at vi tenker fremover i vårt arbeid hos Statens vegvesen. Utviklingen innen teknologi går veldig fort og vi kan ikke lenger være sikker på at den løsningen som var best i går er best i morgen. Vi står også overfor en del store samfunnsutfordringer som gjør at det er helt nødvendig at vi tenker nytt slik at vi er godt rigget for de store teknologiske og samfunnsmessige endringene som kommer til å skje i transportsektoren fremover.

Det kan være vanskelig og til enhver tid holde seg oppdatert, men gjennom innovative anskaffelser, og de nye muligheten i regelverket for tettere markedsdialog, kan vi sørge for at leverandørene leverer det vi ønsker på en ny og mer effektiv måte slik at vi kan løse våre oppgaver best mulig.

 

[1] Definisjonene på de ulike metodene   

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*