For trafikanter i Oslo, hvor ordningen innføres til høsten, betyr innføringen av miljødifferensiering at takstene for bompengepasseringer blir bestemt av hvilke typer kjøretøy vi bruker, hvor stor grad av forurensning bilene påfører lufta og når på døgnet vi kjører bil. Dette bildet er fra Ring 3 ved Gaustad / Ullevål i Oslo. (Foto: Knut Opeide)

Hva innføring av tids- og miljødifferensiering betyr

Publisert:
27. juli 2017
Av
Beate Ørbek

I all hovedsak betyr det at prisen i bomringen avhenger av hvilken type bil du bruker, hvor mye den forurenser og når på døgnet du passerer bommen.

16. juni vedtok Stortinget å endre veglova og vegtrafikkloven.  Det har resultert i spesielle ordninger for bompengeinnkreving i byområder. Formålet er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet som reiser kollektivt eller som bruker sykkel og går.

Det kan også være et mål å få flere til å bytte til bil med nullutslipp. Inntekten kan som før gå til bygging av veg og bane og drift av kollektivtjenester.

For trafikanter i Oslo, hvor ordningen innføres til høsten, betyr innføringen av miljødifferensiering at takstene for bompengepasseringer blir bestemt av hvilke typer kjøretøy vi bruker, hvor stor grad av forurensning bilene påfører lufta og når på døgnet vi kjører bil.

Hva går miljøtiltakene ut på?

Det skal innføres et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si at takstene fastsettes ut fra om kjøretøyet er lett, det vil si i takstgruppe 1 (til og med 3500 kilo + kjøretøygruppe M1, som er biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet) eller tyngre biler i takstgruppe 2 (totalvekt fra og med 3501 unntatt kjøretøygruppe M1), se autopass.no om takstgrupper. I tillegg om de har nullutslipp, har spesielle krav til utslipp, som Euro VI eller Pre-Euro VI , eller om de bruker for eksempel diesel, bensin, gass eller etanol.

Det er med andre ord miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. Det skal i tillegg innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.

Skal tre i kraft 1.oktober

Lovhjemmelen til å innføre miljødifferensiering skal, etter planen, tre i kraft fra og med 1. oktober i år. Det innebærer, blant annet, omfattende endringer i det tekniske systemet som skal håndtere betaling gjennom AutoPASS-systemet. Ifølge prosjektleder Geir Kjønigsen, skal systemet, etter planen, være teknisk klart til å settes i drift 1.oktber.

Det vurderes nå hvordan brukerne skal informeres om de ulike takstgruppene.  Det gjelder blant annet bruk av varslingslys, informasjonstavler på hovedveger før bomsnitt og hvilke type takstskilt som skal benyttes.

Fakta om vedtaket om miljødifferensiering:
 • Vegloven §27 om bompenger på offentlig veg blir endret og går i all hovedsak ut på:
  • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses spesielle behov for transportløsninger i området av hensyn til arealbruk og lokalmiljø. Takstene blir basert på kjøretøyenes egenskaper og når de kjører.
  • Fastsette midlertidig endrede bompengetakster på dager med høy luftforurensning.
  • Formålet er fortsatt å skaffe inntekt for finansiering av vegutgifter i tillegg til at det kan benyttes for å fremme miljøhensyn og trafikkstyring. Forutsetningen er at et veg- eller transporttiltak, hjemlet i vegloven, ligger i bunnen.
  • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntektene kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i den aktuelle perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.
 • Tidligere endringer av Veglovens §27 om bompenger:
  • 1993: tilføyelse om at bompenger kan benyttes til investering i infrastruktur for kollektivtrafikk på jernbane, sporveg og tunnelbane.
  • 2008: tilføyelse om at bompenger, på visse vilkår, også kan benyttes til tiltak for drift av kollektivtrafikk.
 • Vegtrafikkloven §7a om kø-prising blir opphevet.

 

Relevante lenker:

Kommentarer (4)

 1. Svein Bøe sier:

  Tunge doeselkjøretøy med Euro6-motor innrømmes redusert bomavgift i bomringen ift Euro5. Hva med personbiler med Euro6 dieselmotor? Blir det slik at Euro6 og Euro5 får lik bomavgift i bomringen?

 2. Terje Rognlien sier:

  For lette dieselkjøretøy er det samme takst uansett Euro-klasse. Er det ladbar dieselhybrid skal det betales Normaltakst.

 3. Terje Anderson sier:

  Hva med oss som driver budtjenester
  I og rundt Oslo?
  Vanskelig med el bil da noen turer er
  Opptil 150 km.
  Om el bil , ikke tid til lading. Om vi skal
  2-3 kvartaler i sentrum, må vi kjøre
  lange omveier, grunnet skilting som
  forbyr gjennomkjøring.

 4. Terje Rognlien sier:

  Det er dessverre ikke egne regler for budtjenester. Politisk er det et ønske om at slike tjenester i størst mulig utstrekning skal skje med miljøvennlige transportformer. Det er grunn til å anta at lademulighetene vil forbedres i takt med økningen av antall elektriske kjøretøy.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*