Tilskuddene skal bidra til enklere og billigere innkreving av bompenger. Illustrasjonsfoto: Knut Opeide.

Statlige tilskudd til nesten 30 bompengeprosjekt

Publisert:
15. desember 2017
Av
Beate Viktoria Ørbech

I underkant av 30 bompengeprosjekter får i år statlige tilskudd til å senke bompengetakstene.

Tilskuddet, som er en del av bompengereformen, skal blant annet motivere bompengeselskapene til å:

  • legge om til et forenklet takst- og rabattsystem
  • slutte seg til de nye regionale bompengeselskapene
  • redusere bompengebelastningen for bilistene.
Takstene reduseres første kvartal neste år

-Vi forventer at vi kan sette ned takstene i flesteparten av de prosjektene som har fått tilskudd i 2017 allerede i løpet av første kvartal neste år. Det vil bli informert om dette i god tid før endringene trer i kraft, sier Konstantin Stensbak-Friesen, kontaktperson for ordningen i Seksjon for Bompengefinansiering i Vegdirektoratet.

Ekstraordinær tildeling i 2017

Stensbak-Friesen opplyser videre at tilskuddsordningen også gjelder noen prosjekter som ikke har startet innkreving enda. Behovet for tilskudd i 2017 er derfor lavere enn de om lag 503 mill. kr som er bevilget. Samferdselsdepartementet har derfor bestemt at overskytende midler skal fordeles som en ekstraordinær tildeling til de prosjektene som får tilskudd i 2017. Det betyr at det resterende beløpet, om lag 165 mill. kr, vil bli fordelt på de prosjektene som får innvilget tilskudd i år.

Når flere av bompengeprosjektene starter opp innkrevingen, og dermed får støtte, reduseres eller forsvinner de ekstra tildelingene.

Prosjekter som får tildelt midler

Fakta om tilskuddsordningen:
  • Gjennom Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post innenfor kap. 1330, post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, jf. Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Bevilgningen i 2017 er på 502,8 mill. kr.
  • Tilskuddet omfatter riksvegprosjekter utenfor områdene/byene som i dag mottar tilskudd gjennom
  • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. (kap 1330, post 61) og Belønningsmidler til bymiljøavtaler (post 64). Det kan kun gis tilskudd til bompengeprosjekter der bompengeopplegget ble lagt frem for Stortinget innen utgangen av 2016.
  • Det fastsatte tilskuddsbeløpet skal gis årlig under forutsetning av at Stortinget bevilger midler til ordningen. Beløpet justeres med prisveksten og skal, som hovedregel, ikke bli beregnet på nytt.
  • Det tas sikte på at ordningen evalueres etter en tid.

Se Samferdselsdepartementets pressemelding om saken

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*