Planlagt motorvegbru for E16 over Kroksund i Hole kommune sett mot sør. Til venstre utfylling i Sundvollen, til høyre skimtes prosjekt E16 Skaret – Høgkastet. (Foto Bane NOR)

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

Publisert:
16. februar 2018
Av
Kjell Wold

40 kilometer dobbeltsporet jernbane Sandvika-Hønefoss og 15 kilometer E16 Høgkastet-Hønefoss gir et kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge.

Forslag til reguleringsplan for prosjektet er nå ferdigstilt og oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planen viser i detalj forslag til trasé for ny E16 og Ringeriksbanen.

–Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl. Vi ser fram til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektleder Morten Klokkersveen fra Bane NOR.

Raskere og tryggere mellom Ringerike og hovedstadsregionen

Ringeriksbanen gir en reisetid på 20 minutter mellom Sandvika og Hønefoss med stopp på Sundvollen. Det er 50 minutter raskere enn i dag.

Halvert reisetid Sundvollen-Hønefoss

Ny fire felts E16 på hele strekningen øker vegkapasiteten, løser dagens køproblemer og bidrar til økt trafikksikkerhet og en betydelig ulykkesreduksjon.

E16-delen av Fellesprosjektet, Høgkastet (Sundvollen)-Hønefoss, vil halvere reisetiden på strekningen Sundvollen-Hønefoss.

Sundvollen og Kroksund i Hole kommune. Ny E16 Høgkastet-Hønefoss starter i forgrunnen t.v.. I bakgrunnen kommer jernbanen fra Sandvika i tunnel ut ved Sundvollen. (Foto: Bane NOR)

Bedre framkommelighet

Sammen med utbyggingen av de andre E16-delstrekningene mellom Bærum og Midtre Buskerud blir vegen langt mindre utsatt for stenging og får større fleksibilitet ved uønskede hendelser og planlagt vedlikehold.

Fellesprosjektet anbefaler ikke å bygge et motorvegkryss på Helgelandsmoen fordi det etter prosjektets mening har liten nasjonal og regional betydning. Dessuten har et slik kryss uforholdsmessig store kostnader i forhold til samfunnsnytten.

Elnestangen i Hole kommune. Her slutter E16 Skaret-Høgkastet og E16 Høgkastet-Hønefoss starter. (Foto: Bane NOR)

Landbruks- og friluftsfond

Prosjektet tar relativt store landbruksområder både permanent og under anleggstiden. Men alle arealer som midlertidig beslaglegges under anleggstiden, skal reetableres til landbruksformål etter at prosjektet er ferdig.

Mer informasjon om prosjektet:

Kart over Fellesprosjektet

Fellesprosjektets nettside

E16 Skaret – Hønefoss

E16 Skaret – Høgkastet

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*