Vegvesenet og fylkeskommunene arrangerte nylig en felles worskhop. Tema: Regionreformen. (Foto: Mark Berger)

Vegvesenets mål: Regionreformen skal ikke føre til ulempe for trafikantene

Publisert:
14. februar 2018
Av
Mark Berger

– Statens vegvesen har et klart mål om at vi skal bidra til at regionreformen blir vellykket, og at trafikantene og andre brukere ikke skal merke noen ulemper som følge av endringen.

Det sier regionvegsjef Torbjørn Naimak som leder prosjektet i Statens vegvesen som jobber med reformen.

Utfordringer og muligheter

– Det er en kompleks oppgave å overføre vegadministrasjon fra Vegvesenet til fylkene. Vi utreder nå mulige løsninger og konsekvenser. Endringen medfører noen utfordringer som må løses, men det er klart at den nye ordningen også kan gi nye muligheter som kan komme trafikantene og samfunnet for øvrig til gode, sier Naimak videre.

Vi fikk synliggjort at det har vært noen forskjellige meninger om hvordan vi bør løse oppdraget Vegdirektoratet har fått fra Samferdselsdepartementet

Nettopp viktigheten av å se på mulighetene var en tilbakemeldingene fylkeskommunene ga Statens vegvesen da de denne uken kom sammen i en felles workshop. Tema for samlingen var regionreformen og overføring av fylkesvegoppgaver fra Vegvesenet til fylkeskommunene.

–  Vi fikk synliggjort at det har vært noen forskjellige meninger om hvordan vi bør løse oppdraget Vegdirektoratet har fått fra Samferdselsdepartementet. Jeg oppfatter at vi fikk klargjort innholdet i oppdragets mandat og legger til grunn at vi er enige om at det er dette som er styrende for arbeidet vårt, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Oppdrag å kartlegge og vurdere konsekvenser

Vegdirektoratet fikk før jul i fjor i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede spørsmål knyttet til å overføre til fylkeskommunene den delen av den felles vegadministrasjonen, sams vegadministrasjon, i Vegvesenet som utfører oppgaver for fylkeskommunene etter veglova.

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet oppsummert

  • Kartlegging av de oppgavene som ligger til sams vegadministrasjon i dag.
  • Vurdere kostnader og konsekvenser av en overføring for Statens vegvesen og fylkeskommunene.

Videre skriver departementet at det er det ønskelig med skisse(r) til modell(er) og forslag til hvordan en overføring av den delen av sams vegadministrasjon som gjelder fylkesvegene kan gjennomføres.

Overføringen skal skje samtidig som resten av regionreformen trer i kraft 1. januar 2020.

Beregning av ressursbruk til sams vegadministrasjon

Statens vegvesen har gjort en foreløpig beregning av etatens ressursbruk knyttet til fylkesveioppgaver. Den viser at Vegvesenet i perioden mellom 2014 og 2017 brukte mellom 1360 og 1720 årsverk på denne typen oppgaver. Antall personer i Vegvesenet som, stort eller smått, årlig jobber med fylkesveioppgaver er beregnet til å være mellom 4000 og 4500 personer.

– Tallene er foreløpige og vi må jobbe med kvalitetssikre dem ytterligere, forteller Naimak.

Vegvesenets beregning ble nylig presentert for fylkeskommunene, og i etterkant av møtet ble det arrangert en workshop for å diskutere blant annet mulige modeller for overføring av oppgavene fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

Vi har fått opp en rekke innspill som vi skal ta med oss videre og som vi i nært samarbeid med fylkeskommunene og KS skal konkretisere

I workshopen ble det blant annet pekt på at transportsystemet er den viktigste enkeltfaktoren for regional utvikling og at den nye ordningen kan bidra til enda større utviklingskraft i regionene.

–  Vi har fått opp en rekke innspill som vi skal ta med oss videre og som vi i nært samarbeid med fylkeskommunene og KS skal konkretisere, sier Torbjørn Naimak.

Vegdirektoratet skal levere sin rapport til Samferdselsdepartementet i midten av mai 2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*