Det vil i tiden som kommer bli økt oppmerksomhet mot kjøretøy og virksomheter hvor det er høy risiko for overtredelse av regelverket. Foto: Torstein Paulsen.

136 tiltak mot trafikkdøden skal bidra til 200 færre drepte og hardt skadde om fire år

Publisert:
6. mars 2018
Av
Anne Marie Storli

I 2017 ble om lag 750 drept eller hardt skadd på norske veier. Målet er at antallet skal være redusert til 550 i 2022 og til 350 innen 2030.

Det kommer fram i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021» som ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag. Planen inneholder 136 trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde de neste fire årene.

Ny tiltaksplan skal bidra til økt trafikksikkerhet og færre drepte og hardt skadde. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

– Selv om utviklingen har vært svært positiv og Norge er verdensledende på trafikksikkerhet, må kampen mot trafikkdøden fortsette med uforminsket styrke. Det er satt tøffe mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er mer enn tall og statistikk – dette handler om mennesker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Prioriterer økt kontroll av «verstingene»

Ett område som vil bli prioritert framover, er kontroll av tunge kjøretøy. Vegvesenet vil i perioden prioritere risikobasert kontroll og tilsynsvirksomhet. Dette innebærer økt oppmerksomhet mot kjøretøy og virksomheter hvor det er høy risiko for overtredelse av regelverket.

Dette er mer enn tall og statistikk – dette handler om mennesker.

Gjennom å etablere et system for risikoklassifisering av transportforetak, blir det enklere å gjøre riktige prioriteringer. Eksempelvis vil det være fornuftig å redusere innsatsen overfor kjøretøy der det ikke er forventet å finne feil og mangler, slik at kontrollørene kan bruke ressursene på kjøretøy som utgjør en risiko i trafikken. Vegvesenet vil her ha bistand fra Politiet og Arbeidstilsynet.

Tretten ulike innsatsområder valgt ut

– Det er mange viktige enkelttiltak. Men det er summen av tiltak som er denne planens virkelige styrke. Langsiktighet, samarbeid og systematisk arbeid fra flere aktører over tid er avgjørende. Alle gode krefter står nå samlet og opptrer koordinerte i dette arbeidet, sier vegdirektøren.

Trafikksikkerhetsplanen ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Her sammen med Jan Johansen, Trygg Trafikk, Runar Karlsen, Utrykningspolitiet, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Kjell Bjørn Vinje).

Her er noen av tiltakene Vegvesenet skal ha ansvaret for:

Fart

 • Mer effektiv bruk av fotobokser/ATK – nye kriterier for bruk/ATK på nye strekninger.
 • Nye fartsgrensekriterier på plass innen slutten av 2019.
 • Utrede grunnlag for ny fartskampanje fra 2019.

Rus

 • Temaanalyse av dødsulykker med rus 2005-2017.

Bilbelte/sikring i bil og buss og sikring av barn

 • Temaanalyse om feil bruk av bilbelte.
 • Videreføre bussbeltekampanje.

Barn

 • Sikre skoleveger.
 • Oppdatere publikasjon om trafikkløsninger i skolens nærområde.

Ungdom og unge førere

 • Samarbeidsforum som skal bidra til å økt øvelseskjøring.
 • Nye krav til etterutdanning/regodkjenningsordning for trafikklærere.

Eldre og funksjonshemmede

 • Få flere til å delta på 65 + kurs.
 • 40 kollektivknutepunkt og 380 holdeplasser utenom de største byene skal få universell utforming.

Gående og syklende

 • 165 kilometer riksveg tilrettelagt for gående og syklende (hvorav 55 km i byer og tettsteder).
 • Sykkelveiinspeksjoner av alle statlige sykkelruter, pluss utbedringer.
 • Analyse av ulykker med gående og syklende i lyskryss og gangfelt.

Motorsykkel og moped

 • Årlige trafikksikkerhetsdager for MC.
 • Etablering av trafikksikkerhetsteam med MC-eksperter.

Transport med tunge kjøretøy

 • System for å risikoklassifisere transportforetak.
 • Utrede lovhjemler for mer effektiv kontroll/reaksjon.
 • Felles handlingsplan for operativt samarbeid.
 • Utvikle konkrete tiltak for å påvirke trafikksikkerhetskultur og sikkerhetsstyring i transportbedrifter.
 • Videreføre Trygg Trailer.
 • Temaanalyse av dødsulykker med myke trafikanter og blindsoner på store kjøretøy.
 • Informasjon om risiko og tiltak knyttet til blindsoner og myke trafikanter.

Møte- og utforkjøringsulykker

 • 40 km midtrekkverk på to- og trefeltsvei.
 • Forsterket midtoppmerking på alle riksveger som oppfyller kriterier.
 • Bidra med å velge ut fylkesveger som skal få forsterket midtoppmerking.
 • Minstestandard på 1500 km riksveg med fartsgrense 70 for å hindre utforkjøringsulykker.
 • Temaanalyse av utforkjøringsulykker på motorveger.

Effektiv datautveksling mellom kjøretøy og infrastruktur og for selvkjørende kjøretøy

 • Heve kvaliteten på vegtrafikksentralene for bedre å håndtere hendelser.
 • Piloter for å få grunnlag for valg av teknologi som gir bedre trafikksikkerhet.
 • Bidra regelverksarbeidet for å kunne prøve ut førerløse biler.

Kjøretøyteknologi

 • Bidra til å framskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om trafikksikkerhetseffekter av avgiftspolitikken.

Systematisk og samordnet TS-arbeid i kommuner og fylkeskommuner

 • Revidere håndbok om kommunale trafikksikkerhetsplaner.

Samarbeidsprosjekt ledet av Vegvesenet

Vegvesenet har ledet arbeidet med planen, som Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner er med på. Dette er femte gang en slik plan er laget.

Her kan du lese «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021».

Les pressemeldingen.

Mer informasjon om trafikksikkerhet finner du på Vegvesenets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*