- Det vi vet er at vi blir færre ansatte og vi kommer til å ha færre kontorsteder, men det vi sikter mot er ikke en mindre rolle, skriver Bjørne Grimsrud i denne kronikken. Grimsrud er direktør for Styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet. (Foto: Knut Opeide).

I framtida er vi fortsatt ledende, men på en annerledes måte

Publisert:
20. april 2018
Av
Bjørne Grimsrud

For fem år siden var Vegvesenet byggherre for alle større veginvesteringer i Norge. Slik vil det ikke være om fem år.

Om fem år vil vår andel av de større veginvesteringene være vesentlig redusert. Årsaken er åpenbar: Fylkeskommuner og Nye veier kommer inn som nye vegforvaltere. Vårt andel av investeringsansvar blir mer enn halvert sammenliknet med det det en gang var. Dette vil påvirke organisasjonen vår, og kulturen vår.

Mobiliteten, evnen til å forflytte seg, i samfunnet er radikalt forandret.

Samtidig skjer det en fascinerende teknologisk utvikling knyttet til transport og transporttjenester på veg. Vegvesenet har vært flinke til å følge med og forstå denne utviklingen. Det vi blant annet ser, er at skal teknologien tas i bruk krever det vegmyndigheter som klarer å regulere og standardisere og på andre måter legge til rette for dette. Teknologier åpner også for nye og mer effektive måter å utnytte kapasiteten i vegnettet gjennom styring og informasjon og å kontrollere trafikken og trafikantene på. Den åpner også for nye måter å overvåke tilstanden på vegnettet og evenementer.

Kultur i endring

I Statens vegvesens mer enn 150 år historie har veg vært kjerneproduktet vårt. Vi bygget veger for at hestene og kjerrene skulle komme frem. Etter hvert kom bilen. Et fantastisk fremkomstmiddel for privatpersoner, og et revolusjonerende hjelpemiddel i vare- og persontransporten. Men en bil uten veg er omtrent like nyttig som en båt uten vann. Statens vegvesen ble utviklet til en institusjon som utviklet veger og vegnett fra A til Å, samtidig som ansvaret for trafikanter og kjøretøy også var en del av institusjonen.

Resultatet var en grunnleggende samfunnsendring som følge av bedre kommunikasjon. Vegsystemer, broer, tuneller og annen infrastruktur la til rette for andre transport- og reisevaner enn tidligere. Sagt med andre ord: Mobiliteten, evnen til å forflytte seg, i samfunnet er radikalt forandret. Dette gjelder altså både fysisk og sosialt, og endog mentalt vil mange si. Enkeltmennesker fikk endret livene sine, byer og bygder har blitt knyttet sammen, landsdeler har kommet nærmere hverandre. Og så ser vi altså at sosiale og økonomiske grenser har blitt flyttet. Hele vår bedriftskultur er knyttet til denne samfunnsutviklingen og vår egen sentrale rolle i den. Vi er på veg for et bedre samfunn.

Vår oppgave blir nå å tilpasse oss de nye realitetene, vi må forstå våre nye roller og ta med oss det gode i dagens kultur og bruke det til å bygge en ny rundt den nye virkeligheten vi nå står overfor.

Hvordan omdanner vi Statens vegvesen?

Den nye virksomhetsstrategien for Statens vegvesen fra 2017 er grunnleggende for hvordan vi tenker å endre virksomheten for å møte framtida. Der har vi staket ut tre hovedretninger i årene fremover:

• Utvikle og ta vare på vegnettet på en profesjonell måte

• Tilrettelegge for framtidens transportsystem

• Bidra til trygge trafikanter og sikre kjøretøy

På bakgrunn av dette utvikler vi nå våre tre kjerneproduksjonsområder.

Kjerneområdet Veg omfatter det vi skal produsere av tjenester knyttet til planlegging, bygging, drifting, vegforvaltning og vedlikehold av de veger vi får ansvaret for. Det vil i framtiden være riksveger med unntak av Nye Veiers portefølje. Det betyr at vegbygging, med den driftingen og det vedlikeholdet som kreves, også i fremtiden skal være en naturlig del av Statens vegvesens oppgaveportefølje. Det vi nå må erkjenne, er at vår rolle som vegbygger, og det som hører til den, er i endring. Det er på ingen måte ubetydelig det ansvaret og de oppgavene vi fremdeles vil ha innen vegområdet, men vi må erkjenne at grunnlaget for å utvikle oss her vil være vår leveringsevne i tiden framover.

Det vi nå må erkjenne, er at vår rolle som vegbygger, og det som hører til den, er i endring.

Kjerneområdet Transport omfatter de tjenestene vi i dag har – og enda mer i framtiden skal utføre knyttet til hele vegnettet uavhengig av vegeier og byggherreansvar. Her ligger samfunnsplanlegging, analyse og databaseansvar som NVDB samt overordnet trafikkstyring og trafikksikkerhet. Gjennom å løse behovene knyttet til regulering av det framtidige teknologibasene transportsystemet, skal vi legge grunnlaget for at Statens Vegvesen inntar det jeg har kalt «de nye kommandohøyder» innen utviklingen av vegtransportsystemet i Norge. Vi skal være ledende og ha en koordinerende rolle knyttet til vegtransport. Med mange vegforvaltere blir dette enda viktigere.

Vi ser at teknologien vil bidra til at ulike transportsystemer blir mere integrert og at vi som brukere blir mindre opptatt av det enkelte transportmiddel og mer opptatt av reisen og det å komme fram dit vi skal. Et viktig stikkord som omslutter alt dette vil være mobilitet. For å sikre mobilitet for mennesker og varer, trenger vi et transportsystem som sikrer mest mulig flyt, med færrest mulig hindringer og stor grad av sikkerhet for alle trafikantene. Dette handler mye om – men ikke bare om teknologi, vår sentrale rolle som samfunnsplanleggere skal også styrkes gjennom dette arbeidet. Det beste eksemplet på dette er det vi i dag gjør gjennom byutredninger og byvekstavtaler. Dette er med å forme Norge.

Vi skal skape ny historie som samfunnet rundt oss og våre fremtidige kolleger skal nyte godt av, skriver Grimsrud. (Foto: Kyrre Wedvik Rykhus).

Vegvesenet har vært i endring i hele sin levetid

Innenfor kjerneområdet Trafikant og kjøretøy har vi lenge arbeidet med å omforme og utvikle til en ny tid. Vi har gjennom selvbetjeningsløsninger flyttet en del av våre tjenester fra trafikkstasjonene hjem til alle og gjort de tilgjengelig 24/7. Vi skal ta dette videre, og vi skal bruke ny teknologi til å endre kjøretøykontrollen langs vegen. I sum betyr dette at vi ser på hele måten vi organiserer dette arbeidet på i dag for å kunne levere bedre og mer effektive tjenester i framtida.

Vi kan alle forestille oss hva som ville ha skjedd om etaten ved århundreskiftet hadde insistert på å satse videre på hesten.

Jeg har gleden av å øvelseskjøre med min datter på 17 år. Det hele startet for min del med et veldig nyttig foreldrekurs en kveld på en trafikkstasjon, der summen av en trafikksikkerhetsrevolusjon ble formulert i noen enkle kjøreregler om belte, fart og alkohol. Det jeg erfarte var en liten brikke i en lang verdikjede innenfor alle våre tre kjerneområder som til sammen har gjort Norge til det mest trafikksikre landet i verden, og at tenåringer og ungdom i tyveårene ikke lenger har større risiko enn andre grupper.

Et nytt paradigmeskifte i transportsektoren

Statens vegvesen har vært i endring i hele sin levetid. Vi kan alle forestille oss hva som ville ha skjedd om etaten ved århundreskiftet hadde insistert på å satse videre på hesten. Nå står vi igjen overfor et paradigmeskifte i transportsektoren. For oss betyr det at vår rolle tar nye former. Vi skal ta med oss det beste fra historien vår. Samtidig skal vi skape ny historie som samfunnet rundt oss og våre fremtidige kolleger skal nyte godt av.

Hvordan dette konkret vil se ut i den nye organisasjonen, kan vi ikke si noe detaljert om ennå. Gjennom prosjektet «Framtidas Statens vegvesen» jobber vi nå med å konkretisere nettopp dette, og i løpet av høsten og neste vinter vil prosjektet legge frem forslag til hvordan det mener vi bør innrette oss for å møte fremtidens utfordringer. Det vi vet er at vi blir færre ansatte, og vi kommer til å ha færre kontorsteder, men det vi sikter mot er ikke en mindre rolle. Vår strategi er å være minst like ledende innenfor utviklingen av vegtransport i Norge slik vi har vært det i over 150 år. Vi skal endre oss, utvikle vår bedriftskultur og vi skal ta nye nødvendige og viktige roller, men visjonen vår skal fremdeles være på veg mot et bedre samfunn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*