Derfor er vikepliktsreglene for syklister gode i dag

Publisert:
28. mai 2018
Av
Bente Tovik

Debatten om vikepliktsregler for syklister er et sikkert vårtegn. Vegvesenet frykter flere alvorlige ulykker dersom vi endrer reglene.

– For oss er det viktig å ivareta trafikksikkerheten for alle som ferdes i trafikken. Å endre vikepliktsreglene vil føre til dårligere trafikksikkerhet for både gående og syklende, sier senioringeniør Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen.

Slik er reglene

Når du sykler på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau har du i dag vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen vei. Dette gjelder også der du sykler over gangfelt. I disse tilfellene har bilister ikke vikeplikt for kryssende syklister.

Å endre trafikkreglene er å starte i feil ende

– Å gi syklister samme rettighet som gående på gangfelt vil kunne føre til at syklister holder høyere hastighet når de kommer fra gang- og sykkelvei eller fortau og skal krysse veien. Det kan skape en falsk trygghet for syklistene, som i verste fall kommer i høy fart uten at bilistene har mulighet til å oppdage dem i tide, forklarer Tanja Loftsgarden.

Statens vegvesen mener at å endre trafikkreglene er å starte i feil ende. Vi må heller prioritere å bygge sykkelveier som bidrar til økt framkommelighet og samtidig økt trafikksikkerhet for alle som ferdes i trafikken.

– For oss er det viktig å ivareta trafikksikkerheten for alle som ferdes i trafikken, sier Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud

Infrastrukturen må være på plass først

Det finnes muligheter innenfor dagens regelverk til å etablere forkjørsregulering for syklister der dette er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.

– Dersom sykkelveien er av god teknisk standard og med fysisk skille mellom gående og syklende, kan vi skilte og merke opp sykkelveien som forkjørsvei. Infrastrukturen må være på plass før man etablerer en slik regulering for syklister, presiserer Tanja Loftsgarden.

Statens vegvesen er opptatt av å sikre god framkommelighet for syklister. Dette gjør vi blant annet ved å bygge sammenhengende sykkelveier med god teknisk standard, som kan være egnet til å forkjørsregulere. Utfordringen er å få bygd flere sammenhengende sykkelveinett raskere.

Trafikkregler må være knyttet til veien – ikke til trafikanten

Det er et viktig prinsipp at trafikkreglene gir rettigheter og plikter avhengig av om du befinner deg i veibane, sykkelfelt, gang- og sykkelvei, fortau, osv. Syklister bør ikke ha egne vikepliktsregler, disse må være knyttet til hvor de sykler.

Trafikkreglene i andre land vi sammenligner oss med, er utformet etter lignende prinsipper. Noen land har bygget ut mer sammenhengende sykkelveinett som egner seg til forkjørsregulering. I Norge har vi ikke kommet så langt.

Det å endre vikepliktsreglene er blitt vurdert flere ganger de senere årene. Konklusjonen har vært at det ikke er trafikksikkerhetsmessig tilrådelig å endre disse reglene.

Nyttig informasjon om sykkel finner du på Vegvesenets nettsider.

Kommentarer (23)

 1. Svein Harald Søndenaa sier:

  Det som er viktigst er å sørge for tilstrekkelig sikt, spesielt i kryss der syklisten har vikeplikt.
  Det må være mulig å sykle i 20 – 25 km/t og ha tilstrekkelig sikt til å kunne stanse om en kommer i en vikepliktsituasjon.
  Man kan ikke forvente at syklister vil sykle i 5 – 10 km/t hver gang de krysser en lite trafikert sideveg.

 2. Kai Stick sier:

  Men en helhetlig linje burde jo være mulig? Langs Gml Riksveg i Krokstadelva krysser gang og sykkelsti flere veier. Noen steder uten merking, noen med fotgjengerfelt (striper) og et sted er det faktisk merket med vikeplikt i veibanen. Her har bilene altså vikeplikt. Dette innenfor 1 en kilometer. Ikke lett å vite hva man skal da? 🙄

 3. Anders Møller-Stray sier:

  Men hvordan er det der sykkelveien krysses av private innkjøringer mellom hovedvei (som går parallelt med sykkelveien) og f. eks. parkeringsplasser? Biler på slike innkjøringer har jo ellers alltid vikeplikt i møte med kryssende trafikk? Sykkelen blir er veldig lite attraktivt fremkomstmiddel dersom man må holde farten nede for en ny slik innkjørsel hver 40. meter (som f.eks ved Breivollveien langs E6 i Oslo).

 4. Anders Møller-Stray sier:

  Et spørsmål til: Hvordan blir disse reglene etter deres syn der det er sykkelfelt i selve veien (f.eks. rødmalt felt langs veiskulderen)? Har sykkelen slik dere ser det vikeplikt for all trafikk som vil krysse feltet der også? Eller har den samme rettigheter som bil?

 5. Anne Marie Storli sier:

  Til Kai Stick: Det er riktig som du sier at det må være enhetlig, og vi vet at det dessverre er slik at ikke alle kryss utformes riktig. Dessverre kjenner jeg ikke godt nok til gang- og sykkelvegen du nevner, men sykler du på gang- og sykkelveg har du alltid vikeplikt for kryssende veg. Møter du en avkjørsel (fra privat veg, parkeringsplass e.l) har bilen vikeplikt. Avkjørsler utformes med kantstein e.l så det er enkelt å forstå at bilen har vikeplikt. Sykler man over et gangfelt har du vikeplikt for bilen. Det er likevel ikke ulovlig å sykle over gangfelt, men du må ta hensyn og tilpasse farten til de gående, samt at du må være klar over at du har vikeplikt. Mye handler om god samhandling mellom ulike trafikanter. Bruk av blikk og øyekontakt kan bidra til økt framkommelighet og trafikksikkerhet for både de syklende, gående og bilen.

 6. Anne Marie Storli sier:

  Til Svein Harald Søndenaa
  Du har helt rett i at god sikt er viktig ved kryssinger. Samtidig vet vi at dersom man er usikker på om man har vikeplikt eller ei, er det lurt å sette ned farten for å se an situasjonen. God samhandling mellom ulike trafikanter er viktig, og kan bidra til både bedre framkommelighet og god trafikksikkerhet for både syklende, gående og bilistene.

 7. Anne Marie Storli sier:

  Til Anders Møller-Stray
  Sykler du på sykkelveg e.l fortau har du vikeplikt for bilen når du skal krysse eller svinge inn på anna veg.
  Sykler du på gang- og sykkelveg og møter en avkjørsel (privat veg, parkeringsplass e.l) som du nevner har bilen vikeplikt. Slike avkjørsler utformes med kantstein e.l så det er enkelt å forstå at bilen har vikeplikt.

  Spørsmål 2:
  Sykler du i vegbanen eller i sykkelfelt gjelder samme regler som for bilene. Det vil si at du har vikeplikt for kryssende veg fra høyre, om man ikke sykler på forkjørsregulert veg. Og har vegen signalanlegg gjelder disse foran øvrige regler.

 8. Jon Haugen sier:

  Gammeldags og trafikkfarlig tenking. Bilene skal ha fordel! Det er farlig! Se til land med avansert sykkelkultur. Ikke skyld på dårlige veier og infrastruktur. Dette er holdninger og myke trafikanter bør og skal ha fordelene i trafikken. Det en også kan gjøre er å forby sykling, fotgjengere der gang sykkelstier er godt utbygd.

 9. Olav Torvund sier:

  Kan Tanja Loftsgarden forklare hvordan det er en god regel at en syklist har vikeplikt for bilist som passerer en syklist på parallell sykkevei, og svinger inn til høyre foran syklisten? Eller at syklist har vikeplikt for møtende bilist som krysser foran syklist? Det er dette problemene med vikepliktreglene handler om, ikke om gangfelt. Viktipliktreglene er ikke gode. De er direkte farlige, og gjør det som kunne ha vært god infrastruktur dårlig.

 10. Tanja Loftsgarden sier:

  Til Jon Haugen
  Skal man få flere til å sykle må det være godt tilrettelagt med sammenhengende sykkelveger. Studier viser at land og byer med høy sykkelandel (og sykkelkultur) har kommet langt med å bygge slike sammenhengende sykkelveger. Derfor er vi i Statens vegvesen opptatt av å få på plass mer tilrettelagt infrastruktur for sykkel. Flere som sykler vil også bidra til å bygge opp en god sykkelkultur.

 11. Tanja Loftsgarden sier:

  Til Olav Torvund
  Når en syklist på gang- og sykkelveg kommer til en kryssende veg møter han ofte et gangfelt. Derfor forklarer vi hvorfor det er viktig å være aktsom og ta hensyn ved kryssinger av gangfelt. Sykler man over et gangfelt har du vikeplikt for bilen. Det er likevel ikke ulovlig å sykle over gangfelt, men du må ta hensyn og tilpasse farten til de gående, samt at du må være klar over at du har vikeplikt.

  Mye handler om god samhandling mellom ulike trafikanter. Samhandling og bruk av blikk og øyekontakt gir økt framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både de syklende, gående og bilister. Å gi syklister samme rettighet som de gående over gangfelt, kan føre til høy fart på de syklende slik at det blir vanskelig for bilistene å se de i tide. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner og dårlig trafikksikkerhet.

  På spørsmål om motgående bilist som krysser foran syklist har bilisten vikeplikt for sykkel om man sykler i vegbanen eller i sykkelfelt. Så lenge den syklende er i kjørebanen (inkludert sykkelfelt) gjelder alminnelige vikepliktsregler. Er syklisten på gang- og sykkelveg og skal kysse en veg har syklisten alltid vikeplikt.

  Som nevnt i svar over viser studier en klar sammenheng mellom høy sykkelandel og et sammenhengende og godt utbygd sykkelvegnett. Derfor er vi opptatt av å etablere sykkelveger som kan bidra til både god framkommelighet, trygghet og trafikksikkerhet.

 12. Per Bjarne Løvsletten sier:

  Jeg er i prinsippet litt enig med tankene her, men det fordrer da at vi faktisk bygger infrastruktur som egner seg for denne måten å tenke på.

  I «min» by, også kjent som «sykkelbyen» Trondheim, kan jeg ikke komme på ett eneste problemkryss der jeg ferdes til daglig der det er gjort ting som å skilte særskilt vikeplikt for syklende. Jeg vet det finnes et fåtall i byen, men det er definitivt ikke normen, og det er heller ingenting som tyder på at dette skal bli en slags gjeldende praksis i middels nær framtid. Det som er bygget er heller ikke tilrettelagt for å kunne gjøre ting som dette mtp ting som siktmuligheter og plass.

  Vi har dermed plenty med kryss der man må ha et supernerdete forhold til ting som trafikkregler og gateplan for å kunne vite hva som gjelder. Det er hvertfall populært å innlede foredrag om sykling i byen med eksempler på kryss der verken politikere, planleggere, sykkelfolk eller andre er i stand til å skjønne hva som gjelder av regler uten supplerende informasjon.

  Summa summarum: Om dagens løsninger skal være gjeldende i mange år framover, er det absolutt gode grunner til å se på å endre regler, da konvensjonelle gangfelt er en felle. Om vi snur oss rundt, og begynner å bygge løsninger som tar sykkel seriøst som transportmiddel og ser på syklister som kjørende, kan jeg kjøpe mye av tankene til forfatteren her. Men det er dessverre lite som tyder på at sistnevnte er det som preger infrastruktur som tilgodeses til syklende.

 13. Olav Torvund sier:

  «Når en syklist på gang- og sykkelveg kommer til en kryssende veg møter han ofte et gangfelt. » skriver Tanja Loftsgarden i svar til min forrige kommentar. Eller sagt på en annen måte: Statens vegvesen velger ganske konsekvent en dårlig løsning for syklende. Det er noe av problemet. Det er uholdbart at slike veier ender i fotgjengerfelt. Det gjør dem i praksis ubrukelig, og at mange heller velger å sykle i kjørefeltet. Før sykkelveier gennom kryssene, slik man gjøre i land hvor folk som sykler tas på alvor, ikke ubrukelige tulleløsninger som man velger i Norge. Hvorfor er det en god løsning å lage fotgjengerfelt uten å legge til rette for å sykle her?

  Den som sykler på en sykkelvei, eller på den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei, skal altså måtte stanse og se seg over skulderen for å se om det kommer noen inn bakfra som skal svinge og vil krysse foran, og aller helst gå over en kryssende sidevei, som Morgedalveien ved Njårdhallen (Sørkedalsveien, Oslo). Jeg vet at reglene er slik. Men hvorfor mener du at dette er en GOD regel? Det svarer du ikke på. Jeg har ikke møtt noen som sykler som mener at det er en god regel. Den er ubrukelig og farlig, og den bidrar til å gjøre sykkelveier ubrukelige.

  I siviliserte land ville et kryss som det nevnte selvfølgelig vært skiltet slik at det er klart at trafikk til og fra Morgedalsveien har vikeplikt. Det ville man også ha gjort i lignende kryss. Men i Norge tviholder Statens vegvesen på dårlige løsninger, som de gjør verre ved ikke å skilte. Dere skilter ikke engang for å minne bilistene på at de har vikeplikt der de etter trafikkreglene åpenbart har det. Er det vikepliktskilt, som i eksempelet på Skøyen, er det satt slik at man gir inntrykk av at bilister ikke har vikeplikt før de kommer til kjørefeltet. Hvorfor er det en god løsing å feilskilte?

  Glem gangfelt. Vikepliktreglene handler ikke om gangfelt, men om sykkelveier. De bør ALDRI ende i gangfelt når de krysser annen vei.

  Jeg sykler mye i Frankrike. Jeg aner ikke hvordan vikepliktreglene er nå sykkelvei krysser annen vei. Men det spiller ingen rolle, for de er alltid skiltet. Derfor er det aldri uklart hvem som har vikeplikt. I Finland skiltes ganske konsekvent vikeplikt når man krysser sykkelvei. Tilsvarende gjør man i Nederland. Hvorfor er det så bra å la det være uklart ved ikke å skilte, slik dere gjør i Norge?

 14. Olav Torvund sier:

  Tanja Loftsgarden skriver:
  «Sykler man over et gangfelt har du vikeplikt for bilen. Det er likevel ikke ulovlig å sykle over gangfelt, men du må ta hensyn og tilpasse farten til de gående, samt at du må være klar over at du har vikeplikt. »

  Det er faktisk helt feil. Om det er gangfelt eller ikke, er helt uten betydning for syklendes vikeplikt. Det gir grunn til bekymring at den som uttaler seg om dette på vegne av Statens vegvesen ikke vet dette.

  Det som gjør at syklende har vikeplikt, er diskrimineringsbestemmelsen i trafikkreglene § 7 nr 4 annet ledd, første punktum:

  «Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. »

  Om det er gangfelt eller ikke betyr ingen ting for folk som sykler. Det har betydning for gående, og kun for gående, Det er kun de elendige vikepliktreglene som gjør syklende til pariakaste som må vike for de hellige bilistene.

  Dette med samhandling er svada. Selvsagt skal man bruke hode, og samspill i trafikken er viktig. Men man trenger uansett gode og klare regler i trafikken. Og det handler ikke om å gi syklende samme rettigheter som gående over gangfelt. Det handler om ikke å diskriminere syklende som bruker en sykkelvei. Glem alt om gangfelt, og svar på hvorfor dette skal være en god løsning for sykkelveier.

  Jeg vet at syklende på sykkelvei eller gang- og sykkelvei alltid har vikeplikt, mens det følger reglene for kjørefeltet om man er i kjørefelt, også i kjørefelt forbeholdt syklende, kalt sykkelfelt. Den diskriminerende vikeplikten er probelemet, ikke del av noen løsning.

  Ingen har sagt noe om at vi ikke trenger god infrastruktur, og Statens vegvesen bærer hovedansvaret for den dårlige sykkelinfrastrukturen i Norge. Men det er ingen grunn til å gjøre en dårlig infrastruktur dårligere ved dårlige trafikkregler, slik situasjonen er nå. Hvis dere mener alvor med å lage god infrastruktur, må dere også skilte ordentlig, ikke minst skilte vikeplikt når vei krysser sykkelvei. Ja, sykkelvei, ikke gangfelt. Gangfelt der sykkelvei eller gang- og sykkelvei krysser annen vei, er bare Statens vegvesens hån mot syklende: Dere er ikke noe verdt, kom dere av sykkelen og gå! Fjern dem, og fjern dem fra alle håndbøker.

 15. Thomas Nygreen sier:

  Anne Marie Storli, hvem har vikeplikt når en avkjørsel krysser fortau eller gang- og sykkelvei, men det ikke er kantstein? Eller når det er kantstein både på tvers av og langs en sykkelvei, slik som i Dokkveien? Er den private veien Sjøgata, som kun leder noen få meter inn i et parkeringshus, en vei eller en avkjørsel? Tidligere gjennomganger gjort av SLF har vist eksempler der politiet og vegvesenet gir forskjellig svar på hvem som har vikeplikt. Er reglene da gode? Må man sjekke regulerings- og eiendomskart for å finne svaret?

  Dessuten, den alminnelige tolkningen av trafikkreglene er at kjørende TIL visse områder (f.eks. parkeringsplass) har vikeplikt for andre trafikanter, men i trafikkreglene står det bare FRA. Ville det skadet å rette opp i det?

 16. Daniel Sachse sier:

  Kan were kommentere sykkelinfrastrukturen som i skrivende stund etableres langs Kirkeveien (Ring 2) i Oslo?

  Her tas en del av de brede fortauene og deles av med kantstein, men de ligger på nivå med fortauet, ikke i kjørebanen. Er dette da en sykkelvei eller et sykkelfelt? Er veldig enig med Olav Torvund at dette bør skiltes konsekvent i hvert kryss, som man feks gjør i Tyskland. Da er man aldri i tvil.

  Men. «Sykkelbanen» føres også rundt bak bussholdeplasser, slik at forgjengere må krysse syklenes vei for å ta bussen. Slike løsninger kjenner jeg fra Berlin, dog da med gjerde som skiller fotgjengere og syklister. De er ganske utskjelte mtp. trafikksikkerhet og skaper vist en god del nye konfliktsoner. I nye Kirkeveien ser jeg det nå hver dag at forgjengerne gir blaffen i rommet som er satt av for syklister.

  For meg henger det ikke helt på grep at det bygges sånn i 2018…

 17. Daniel Sachse sier:

  Se bildet øverst i artikkelen. Hvis det er sånn at syklistene her har vikeplikt (og det er det jo, men ikke forgjengerne ved siden) så kunne man jo satt opp vikepliktsskilt her?

 18. Anne Marie Storli sier:

  På Vegvesenets nettside finner dere god informasjon om sykling og regelverk: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist/Trafikkregler

 19. Nils Apeland sier:

  Takk for mange gode avklaringer.
  Kan jeg få spørre om noe som kanskje er litt på siden?
  Sykkelfelt mot kjøreretningen i enveiskjørte gater er sikkert godt tenkt, men skaper mange farlige situasjoner.
  Hvorfor skilles ikke kjørebanene med gul linje?
  Jeg møter ofte syklister som sykler mot enveiskjøringer uten unntak for syklister fordi de «tror» det er tillatt. Jeg mener at disse løsningene må følges opp med mye bedre informasjonskampanjer.

 20. Svanhild sier:

  De må da ha vikeplikt for fotgjengere når de sykler på fortau eller gangvei???

 21. Dag Myrdal sier:

  Jeg forstår ikke at det i samme artikkel kan hevdes både:
  1) «Å gi syklister samme rettighet som gående på gangfelt vil kunne føre til at syklister holder høyere hastighet»
  2) Det er et viktig prinsipp at trafikkreglene gir rettigheter og plikter avhengig av om du befinner deg i veibane, sykkelfelt, gang- og sykkelvei, fortau, osv. Syklister bør ikke ha egne vikepliktsregler, disse må være knyttet til hvor de sykler.

  Må dere ikke velge ett av disse standpunktene, og om man fortsetter å tale med to tunger må det i alle fall skiltes for å fjerne denne type tvil!

 22. Per Chr Dæhlin sier:

  Tanja Loftsgarden sier:
  – Dersom sykkelveien er av god teknisk standard og med fysisk skille mellom gående og syklende, kan vi skilte og merke opp sykkelveien som forkjørsvei. Infrastrukturen må være på plass før man etablerer en slik regulering for syklister, presiserer Tanja Loftsgarden.
  Det finnes sykkelveier er av god teknisk standard og med fysisk skille mellom gående og syklende i dag. Har du noen eksempler på steder sykkelveien i dag er merket opp som forkjørsvei?

 23. Tanja Loftsgarden sier:

  Hei Per Chr Dæhlin,
  Som du helt riktig sier, bygges det flere sykkelveger i dag med høy teknisk standard som skiller de gående og de syklende. Mange av disse høystandard sykkelvegene planlegges slik at syklistene ikke må krysse en kjøreveg, men kan sykle over eller under på en bro eller undergang (såkalt planskilt kryssing). Da vil det ikke være behov for å skilte eller merke opp sykkelvegen som forkjørsveg.
  Til spørsmålet ditt om eksempler på sykkelveger som er skiltet og merket opp som forkjørsveg, kjenner jeg til ett eksempel fra Bergen (kryssing av Solheimsgaten). Krysset har mange syklende som passerer daglig, og er ombygd slik at kurvatur og utforming gir god sikt. Det er imidlertid viktig at syklistene alltid forsikrer seg om at de blir sett av føreren (oppretter blikkontakt e.l) før de sykler over vegen, da syklisten er mer utsatt for skader ved et mulig brudd på vikeplikten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*