De fleste dødsulykker er møteulykker. Her fra dødsulykke med tungbil og personbil i Telemark. (Foto: Kjell Wold)

44 dødsulykker i 2017 skyldtes feilvurderinger og uansvarlig adferd bak rattet

Publisert:
27. juni 2018
Av
Kjell Bjørn Vinje

Lite erfaring og manglende kunnskap er hovedårsaken til dødsulykkene

Ulike former for førerfeil er hovedgrunnen til de fleste dødsulykkene på norske veier. I mer enn fire av ti ulykker er manglende dyktighet bak rattet medvirkende faktor. Det viser Statens vegvesens undersøkelser av 102 dødsulykker med 106 omkomne i 2017.

– Analyser viser at mange hadde overlevd dersom de hadde brukt sikkerhetsutstyr

– Ofte er det resultatet av kort erfaring og for liten kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd, sier Guro Ranes i Statens vegvesen. Hun peker på manglende innhenting av informasjon som en faktor som går igjen i dødsulykkene.

Forhold på veien er medvirkende årsak

Mange faktorer spiller inn, forhold knyttet til veien kan ha medvirket i 32 prosent av ulykkene.

– Veien er nesten aldri utløsende faktor, men når en ulykke først inntreffer er forhold ved veien medvirkende til å forsterke hendelsen. De viktigste faktorene er veiens linjeføring, sikthindring og tilstanden på veidekket, sier Ranes.

Fart dreper

Høy fart etter forholdene, og fart langt over fartsgrensen, er medvirkende faktor i 31 prosent av dødsulykkene.

– Etter noen år med kraftig økning i fartsulykkene har farten stabilisert seg. Men likevel er det for mange fartsulykker. Sammenhengen mellom fart og alvorlige ulykker er godt dokumentert. De siste årene ser vi at flere har overholdt fartsgrensene, men fortsatt må farten ned for å redde flere liv, sier Ranes.

Dødsulykkene er ofte resultatet av kort erfaring og for liten kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd

Slurver med sikkerheten

Mange av dødsulykkene kunne vært unngått dersom flere tok i bruk sikkerhetsutstyr. 15 prosent av de omkomne i bil brukte ikke bilbelte. To av 20 omkomne på MC brukte ikke hjelm eller de brukte hjelmen feil. Fem av ti omkomne på sykkel var uten hjelm.

– Analysene viser at mange av disse hadde overlevd dersom de hadde brukt sikkerhetsutstyr, sier Guro Ranes.

Flest møteulykker

Møte- og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesbildet i 2017 med mer enn 70 prosent av alle dødsulykkene og antallet omkomne.

47 mistet livet i møteulykker, 29 omkom i utforkjøringsulykker

12 fotgjengere, 10 syklister og 20 MC-førere omkom

69 prosent av de omkomne var menn, 31 prosent kvinner

Fakta: Dødsulykker 2017

Ulykkestyper Drepte 2017 Drepte 2005-17 Ulykker     % Ulykker 2017 Ulykker 2005-17 Drepte %
Møteulykker 47 928 39 44 796 36
Utforkjøringsulykker 29 797 33 29 751 34
Fotgjengerulykker 12 289 12 12 287 14
Kryssulykker  8 182  8  7 175  8
Samme kjøreretning  5  77  3  5 73  3
Andre ulykker  5 107  4  5 103  5
I alt 106 2.380 102 2.185

Fakta: Medvirkende faktorer

Medvirkende faktor 2017 % Snitt % 2005-17
Faktorer knyttet til trafikant

·         Manglende førerdyktighet

·         Høy fart etter forholdene/fartsgrensen

·         Ruspåvirkning

·         Tretthet/avsovning

·         Sykdom

·         Mistanke om selvvalgt ulykke

43

31

20

14

17

7

51

41

21

13

11

6

Faktorer knyttet til veg og vegmiljø 32 28
Faktorer knyttet til involverte kjøretøy 26 24
Faktorer knyttet til vær- og føreforhold 16 15

Dybdeanalyser av dødsulykkene i vegtrafikken 2017

Mer om Vegvesenets analysearbeid og tidligere års- og temaanalyser

Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-21

Kommentarer (2)

  1. Avisanda sier:

    Og hvor mange av disse ulykkene skjedde med utenlandske kjøretøy der fører ikke har hatt glattkjøringskurs tilsvarende det som er påbudt ved førerkort-opplæringen i Norge?

  2. Knut-Arne Christiansen sier:

    I hvor mange av disse ulykkene var utenlandske registrerte kjøretøy innblandet?

    Og hvor mange av førerne hadde gjennomgått og fullført glattkjøringskurs tilsvarende det som er påkrevet for norske førerkort?

    Og hvor mange ulykker skyldes mangler på kjøretøy som slitte dekke, manglende kjetting, defekte bremser og feil ved hjuloppheng?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*