Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen

Effekten av to år med rushtidsavgift i Bergen

Publisert:
1. august 2018
Av
Henriette Erken Busterud

I februar 2016 ble bomprisen i Bergen nesten doblet i rushtida.

Hensikten var å få færre til å kjøre bil, så det ble mindre utslipp og bedre luft. I tillegg var håpet at ulik pris i og utenom rush skulle gi kortere reisetid og mindre kø.

Dobbelt så stor trafikknedgang som forventet

Det var i snitt i overkant av 60.000 daglige passeringer i bomringen i rushen før taksten økte, drøyt to år etter er det i snitt 8000 færre passeringer.

-Etter drøyt to år er det fortsatt 13 prosent mindre trafikk i rushtiden, sammenlignet med året før takstene økte. Trafikknedgangen er dobbelt så stor som forventet, og folk sitter mye mindre i kø.

Det forteller Eirik Lund Presterud. Han er akkurat uteksaminert siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har beregnet effekten av rushtidsavgiften for Statens vegvesen.

-Det var forventet at det skulle bli inntil tre prosent færre biler pr. døgn, men det er faktisk en reduksjon på syv prosent totalt for 2018 sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. For lette kjøretøy har mesteparten av trafikkavvisningen skjedd i rushtida, mens for tunge kjøretøy er det en jevn reduksjon i bompasseringer over hele døgnet for normale yrkesdøgn, sier Presterud.

Flere kjører rett før og etter rushtidsavgift

Rushtidsavgiften har gitt en økt trafikk rett før og etter avgiftsperioden.

– Det er interessant at fordelingen av trafikken i og rundt ettermiddagsrushet har vært relativt jevn for de to årene med rushtidsavgift. I morgenrushet er det en tydelig tendens til at utslagene rett før og etter rushtidsavgiften har blitt mindre, sier  sier Presterud.

<br />Illustrasjon: Trafikken er redusert vesentlig i rushtiden, mens den har økt rett før og etter rushtiden. For døgnet for øvrig er det en svak reduksjon i antall passeringer gjennom bomringen.

 

Hvordan er trafikken på omkjøringsveger?

Presterud har også undersøkt trafikkutvikling på to omkjøringsmuligheter utenfor bomringen. Det er mulig å unngå bomringen ved å bruke noen minutter mer på to strekninger; retning sør/vest (fv. 556 forbi Bønes via Fjøsanger) og retning nord/sør (fv. 580 via Arna). Innføringen av rushtidsavgiften i 2016 har gitt tydelige utslag i trafikkvolumet på de to strekningene:

-Fv. 556 retning vestover har opplevd over 20 prosent trafikkvekst i ettermiddagsrushet etter rushtidsavgiften ble innført. I morgenrushet var økningen 16 prosent det første året, men er nå redusert til 6 prosent sammenlignet med 2015. Omkjøringsvegen fv. 580 har opplevd økt trafikk i begge retninger, men økningen er mer beskjeden (5 prosent) og fordelt jevnere over døgnet. Når ny ytre bomring blir innført i 2019 vil det være bominnkreving på begge de nevnte strekningene.

Det er også undersøkt om lavere aktivitet i oljenæringen som følge av oljeprisfallet har påvirket pendlemønsteret i vestkorridoren. Yrkesdøgntrafikken i begge retninger over Sotrabrua har i liten grad endret seg, og fordelingen mellom vestgående og østgående løp har vært jevn på omtrent 50/50 de siste fire årene.

Elbiler må betale i nytt takstsystem

I starten av 2016 var én av ti biler gjennom bomringen i Bergen elbiler, i mai 2018 var andelen elbiler gjennom bomringen i Bergen på 18 prosent for et gjennomsnittlig yrkesdøgn. Når andelen elbiler gjennom bomringen passerer 20 prosent (sannsynligvis i første halvdel av 2019) vil det bli slutt på at elbiler får passere gratis. Den nye bypakken i Bergen legger opp til at det vil koste 20 kroner for elbiler i rushen og 10 kroner utenom.

-Den 1. juni 2018 økte prisene for biler med fossilt brensel som følge av prisjustering og innføringen av miljødifferensierte takster. Det vil være spennende å se utover høsten hvordan dette påvirker bilistene, sier Presterud.

Vil bli økte bominntekter til kollektiv, gang og sykkel

Økningen i andelen elbiler og nedgangen i antall bompasseringer gjorde at inntektene fra bomringen var rundt 100 millioner lavere enn budsjettert i både 2016 og 2017.

Høyere takster (fra 1. juni 2018) og flere bomstasjoner senere (starten av 2019), i tillegg til at elbiler etter hvert må betale, vil gi økte inntekter. Bompengeinntektene er estimert til å øke fra rundt 700 millioner til rundt en milliard i året. Disse midlene vil gå til infrastruktur for kollektiv, gang og sykkel, og andre vegprosjekter i og rundt Bergen

Må til for å få mindre trafikk

-Undersøkelsen viser at varierende bomtakster virker. Jeg tror priskmekanismer er nødvendig for å nå målet om nullvekst i persontrafikken. Det må til for å få mindre trafikk, støy og utslipp så vi får bedre byer å bo og ferdes i, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Motbeviser påstander

Eirik Presterud fra NHH og professor i transportøkonomi James Odeck i Statens vegvesen har jobbet med analysen. Foto: Henriette Erken Busterud
 • – Nå har virkningen av køprising i Bergen holdt seg i to år, noe som viser at køprising virker i praksis. Vi har i mange år ment at køprising er veien å gå for å redusere kø og miljøulempene fra som bilkjøring i rushen skaper. Mange har ment at bompengesatser må dobles mange ganger for å redusere bilbruken i framtida. Disse funnene motbeviser dette. Det sier professor i transportøkonomi James Odeck i Statens vegvesen og fortsetter:

-Den samme trenden er observert i tilfeller i Oslo, London, Stockholm og Gøteborg. Vi må rose beslutningstagere som endelig har skjønt at samfunnsøkonomiske prinsipper gjelder i transportsektoren. En må fortsette å bruke det for å få full uttelling av tiltakene i transportsektoren.

Etter drøyt to år med rushtidsavgift er effekten oppsummert slik:

 • Halvering av køtid på innfartsårene (dette er ikke undersøkt i år)
 • 12 % færre biler i rushtiden
 • 6 % færre biler pr døgn
 • 7 % mer trafikk i halvtimen før og etter rushtidsavgiften
 • Stort sett samme trafikkvolum 2017 som i 2016
 • Antall kollektivreisende økte med 3,9 prosent i 2016 og ytterligere 6 prosent i 2017. God vekst skyldes også utvidelse av Bybanen, som står for 20 prosent av alle kollektivreiser i Bergensområdet.
 • Antall syklister er tilnærmet uendret
 • Fortsatt god vekst i andelen elbiler – andelen passerer 20 prosent neste år
 • Trafikken er redusert vesentlig i rushtiden, mens den har økt rett før og etter rushtiden. For døgnet for øvrig er det en svak reduksjon i antall passeringer gjennom bomringen.

 

 

Kommentarer (2)

 1. Henning Aasbø sier:

  nyttig og god info…!

 2. Jo Øiongen sier:

  Har en undersøkt hvordan folk sin hverdag har blitt påvirket? Har folk fått mer eller mindre fritid?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*