- Dette er et budsjett der vi holder trykket på vegprosjektene vi har i gang, og får oppstart for fire store utbygginger, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Linda Grønstad).

Statsbudsjettet: Holder trykket på vegprosjektene

Publisert:
8. oktober 2018
Av
Kjell Solem

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir 31,7 milliarder kroner til Statens vegvesens ansvarsområder.
– Dette er et budsjett der vi holder trykket på vegprosjektene vi har i gang, og får oppstart for fire store utbygginger, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

De samlede vegbevilgningene – inklusive 5,4 mrd. kr til Nye Veier AS – er på 37.1 mrd. kr. Det er en øking på 3,2 prosent fra 2018 til 2019.

Les mer om statsbudsjettet på Samferdselsdepartementets nettside.

Økning på drift og vedlikehold

Vegvesenets budsjett for drift og vedlikehold øker med 400 mill. kr til 6,7 mrd. kr som fordeler seg på 3,6 mrd. kr til den løpende driften og 3,1 mrd. kr til vedlikeholdet.

Økt sikkerhet i tunnelene er en hovedprioritet, og i 2019 pågår arbeid i om lag 50 tunneler på riksveinettet. Kostnadene til tunnelutbedringen er om lag 3 mrd. kr i 2019, ifølge forslaget til statsbudsjett.

Trafikksikkerhet

Nybygging, rehabilitering og vedlikehold bidrar til økt sikkerhet for trafikantene. 500 millioner kroner settes av for å utbedre punkter for å redusere møteulykker, utforkjøringer og påkjørsel av syklister og fotgjengere.

Store midler til storbyene

Det er oppnådd enighet mellom stat og kommuner om bymiljøavtaler og byvekstavtaler i flere byområder, og over Vegvesenets budsjett sluses 660 millioner kr for å finansiere miljøvennlige transport i disse byområdene.

Bruer og ferjekaier

Vegvesenet skal øke vedlikeholdet av bruer og ferjekaier med 70 millioner kr til totalt 430 millioner kr. Rask oppretting av skader på kaiene er viktig for regelmessig drift av ferjene. Det er et stort behov for vedlikehold på mange eldre bruer.

Asfaltdekke

930 millioner kr settes av til vedlikehold av veidekket. Det er en økning på 30 mill. kr fra inneværende år. Om lag 90 prosent av riksvegnettet tilfredsstiller i dag kravet til spordybde og jevnhet.

Store IT-investeringer

Statens vegvesen gjennomfører et av Norges største IT-utviklingsprosjekt, nemlig et nytt register for førerkort og kjøretøyregistering. De delene av prosjektet som håndterer førerkort er satt i drift.

Godkjenning av kjøretøy og en bransjeløsning for registering av nye kjøretøy satt i drift på kjøretøyplattformen. Prosjektet skal være ferdig i 2021.

Regionreform

Fylkesvegoppgaver – planlegging, forvaltning, drift, vedlikehold og investeringer – flyttes til de nye fylkeskommunene gitt at det blir 11 fylker. Dette skjer 1. januar 2020, eller seinest 1. januar 2021.

Budsjettmidler til lønnskostnader for ansatte som følger med oppgavene til fylkeskommunene blir ventelig overført fra Vegvesenets budsjetter til fylkeskommunene.

For løpende kontrakter må det etableres overgangsordninger.

Departementet utreder forskrifter som gir nasjonale føringer for utbygging, forvaltning, vedlikehold og drift av riks- og fylkesveg.

Start for fire store vegprosjekt

Fire store utbygginger forberedes i 2019. Dette er:

 • E39 Betna – Vinjeøra i Møre og Romsdal og Trøndelag
 • Rv.555 Sotrasambandet (OPS-prosjekt)
 • E10/rv. 87 Hålogalandsveien i Nordland
 • E18 Retvet – Vinterbro i Akershus

I løpet av 2019 fullføres 14 riksveiprosjekt med kostnader over 200 mill. kr. Prosjektene er:

 • Rv. 110 Ørebekk–Simo i Fredrikstad kommune i Østfold
 • E39 Eiganestunnelen i Stavanger kommune i Rogaland
 • E39 Bjørset–Skei i Jølster kommune i Sogn og Fjordane
 • E134 Damåsen–Saggrenda i Kongsberg kommune i Buskerud
 • E134 Gvammen–Århus i Hjartdal og Seljord kommuner i Telemark
 • E134 Seljord–Åmot i Tokke, Kviteseid, Seljord og Vinje kommuner i Telemark
 • Rv. 13 Ryfast i Stavanger og Strand kommuner i Rogaland
 • E16 Sandvika–Wøyen i Bærum kommune i Akershus
 • E16 Bagn–Bjørgo i Sør-Aurdal og Nord-Aurdal kommuner i Oppland
 • E6 Jaktøya–Klett–Senterveien i Melhus og Trondheim kommuner i Trøndelag
 • Rv. 70 Tingvoll–Meisingset i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal
 • E6 Helgeland nord i Hemnes og Rana kommuner i Nordland
 • Rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset i Bodø kommune i Nordland
 • E6 Tana bru i Tana kommune i Finnmark

Hovedtall for Statens vegvesens budsjettkapitler i mill. 2019-kr finner du på Vegvesenets nettside.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*