Ved å benytte totalentreprise med samspill blir entreprenøren involvert gjennom hele prosjektet, helt fra reguleringsplanfasen til prosjektet er ferdigbygd. Bildet viser Reiessvingen på E16. (Foto: Eli Ramstad).

Bedre samspill skal gi mer utbedret veg for pengene – pilotprosjekt i gang

Publisert:
31. januar 2019
Av
Eli Ramstad

Statens vegvesen starter pilotprosjekt der målet er å utvikle et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg.

– Ved at vi tidlig i prosjektet kombinerer Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring, er ambisjonen å komme fram til et konsept for utbedring av eksisterende veg som gir mest mulig igjen for pengene. Utbedringsprosjektet E16 Fagernes-Øylo i Valdres blir pilotprosjekt for den nye entreprisetypen, forteller prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

Se video nederst i denne saken.

Gjennom totalentreprise med samspill blir entreprenøren involvert gjennom hele prosjektet, helt fra reguleringsplanfasen til prosjektet er ferdigbygd. Hensikten er å utnytte aktørenes samlede kompetanse for å få et bedre sluttprodukt. Tidlig involvering av entreprenør er vanlig i byggebransjen, men er til nå ikke blitt brukt i forbindelse med vegbygging.

Tre entreprenører videre til dialogfase

Før jul lyste Statens vegvesen ut en anbudskonkurranse der entreprenører ble invitert til å konkurrere om å prekvalifisere seg for oppdraget med å utbedre den 25 km lange strekningen Hande-Øylo. Strekningen er en del av prosjektet E16 Fagernes-Øylo.

Tidlig involvering av entreprenør er vanlig i byggebransjen, men er til nå ikke blitt brukt i forbindelse med vegbygging.

Interessen i entreprenørmarkedet er stor, og fem regionale entreprenører leverte kvalifikasjonsdokumenter.

– Vi er godt fornøyd med antall tilbydere. Nå skal vi sjekke at de oppfyller kvalifikasjonskravene, sier Antonsen, og deretter skal vi evaluere og rangere tilbyderne. Til slutt skal vi plukke ut tre som blir med videre til en dialogfase, forteller Antonsen.

Skape gjensidig forståelse for utfordringene

Ifølge Antonsen skal anskaffelsen gjennomføres som konkurransepreget dialog, det vil si at tre tilbydere inviteres inn i en kort dialogfase som er tenkt å vare i to uker. I dialogfasen vil prosjektledelsen ha møter med tilbyderne individuelt for å diskutere hvordan oppdraget kan løses best mulig, forklarer Antonsen.

Målet er å skape en gjensidig forståelse for utfordringene i prosjektet og hvordan vi best organiserer og gjennomfører samspill og bruk av målpris – det vil si det beløpet begge parter tror prosjektet kan bygges for.

– Når dialogfasen er ferdig, setter vi en kort tilbudsfrist for de tre som har vært med i dialogen. Tilbudene som da blir innlevert, blir evaluert etter beste forhold mellom pris og kvalitet, hvor pris teller 50 prosent. Vi regner med at hele anskaffelsen er ferdig og at vi kan inngå kontrakt med en entreprenør i starten av april, sier Vegar Antonsen.

Så mye som mulig for 500 millioner kroner

Strekningen E16 Hande-Øylo inngår i prosjektet E16 Fagernes-Øylo, som er en 42 kilometer lang strekning med varierende standard.

– Det som gjør dette prosjektet spesielt, er at det er satt en ramme på 500 millioner kroner for utbedringen, og målet er å få gjort så mye som mulig innenfor denne summen, forklarer prosjektleder Antonsen.

Hensikten er å utnytte aktørenes samlede kompetanse for å få et bedre sluttprodukt.

E16 Fagernes-Øylo ligger inne i Handlingsprogram for riksveger 2018-2023 som utbedringsstrekning. Det innebærer:

 • breddeutvidelse til 8,5 meter
 • bedring av:
  • drens- og overvannshåndtering
  • bæreevne og kurvatur
  • trafikksikkerheten gjennom forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng
 • utbedring av ulykkespunkter

For å gjennomføre disse tiltakene må veganlegget reguleres. Det blir til sammen fem reguleringsplaner i de tre kommunene i Oppland: Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang.

Bedre løsninger – færre konflikter

Det er en forutsetning at trafikken skal gå på E16 i anleggsperioden og derfor ønsker Vegvesenet å benytte tidlig involvering av entreprenør gjennom samspill. Det innebærer at entreprenør skal sitte sammen med byggherren i reguleringsfasen og bistå med planlegging av prosjektet.

Samspill som gjennomføringsmodell er mye brukt innen bygg, men med unntak av prosjekter knyttet til rehabilitering av tunneler i nord, er det uprøvd for veganlegg.

Gjennomføringsmodellen legger til rette for et lavere konfliktnivå og en god risikofordeling mellom partene.

Mer informasjon om modellen finner du nederst under «Fakta».

Best regularitet mellom Østlandet og Vestlandet

E16 gjennom Valdres er en viktig ferdselsåre for innbyggere og næringsliv i Valdres. I tillegg er det den vegen mellom Østlandet og Vestlandet med best regularitet. Det er mye trafikk over fjellet, men standarden på vegen er altfor dårlig. Vegen er smal, mangler gul midtlinje mange steder og har trafikkfarlige avkjøringer. Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo til en mer trafikksikker og bedre framkommelig veg, skal etter planen være ferdig høsten 2023.

Fakta

Totalentreprise med samspill

 • I en gjennomføringsmodell med samspill utvikler og planlegger entreprenør og byggherre prosjektet sammen og blir enige om en målpris, det vil si det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.
 • Ved at byggherre og entreprenør planlegger sammen, er tanken at prosjektet skal bli mer gjennomtenkt og løsninger og kontroll på risiko og usikkerheter bli bedre.
 • Over- og underskridelser av målprisen blir fordelt mellom entreprenør og byggherre etter forhåndsdefinerte kriterier og skal motivere til effektiv drift i byggeperioden.
 • Samspillmodellen legger til rette for et lavere konfliktnivå og en god risikofordeling mellom entreprenør og byggherre.

Forespørsel om prekvalifisering

Disse hadde levert forespørsel om prekvalifisering da fristen gikk ut 25. januar:

 • Anlegg Øst Entreprenør AS med Norconsult AS
 • Brødrene Dokken AS med ÅF Engineering AS
 • Contexo AS med Multiconsult Norge AS
 • Isachsen Anlegg AS med Rambøll Norge AS
 • Veidekke Entreprenør AS med Sweco Norge AS

De tre beste tilbyderne blir invitert til dialog med Vegvesenet. Dialogfasen starter i midten av februar. Kontraktsignering er planlagt til starten/midten av april.

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo skal være ferdig høsten 2023.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*