E6 forbi Rygge flyplass ligger der det var planlagt hangar- og verksteder for den nye militære flyplassen i 1952. Fem år senere fikk Vegvesenet arealet gratis fra Forsvaret, inklusive plass til firefeltsutvidelsen som kom i 2008. (Foto: Håkon Aurlien)

Historien om speilvendingen av Rygge

Publisert:
21. mars 2019
Av
Håkon Aurlien

Dagens E6 forbi Rygge flyplass ligger der den ligger fordi flyplassen er bygd speilvendt. Dette høres utrolig ut, og historien fra høsten 1952 har helt til i dag vært myteomspunnet og betegnet som en ingeniørtabbe. Det kan ha sammenheng med at speilvendingen skjedde under den kalde krigen der det meste skulle forbli i taushet.

I en artikkel i Norsk vegmuseums årbok for 2018 er historien oppklart. Det viser seg at speilvendingen slett ikke var noen ingeniørtabbe, men at en god idé derimot ble besluttet og iverksatt uhyre raskt etter dagens målestokk. Endringen var resultat av et oppriktig ønske om å bygge noe som var bedre både for Forsvaret og for det sivile samfunn. Det var også en grunnholdning hos vegingeniørene som et tiår senere skulle bygge ny E6 og som nå sparte samfunnet for store summer.

Kåre Høgheim fra Kråbøl & Co fra Gausdal med sin International TD40 i arbeid på Rygge flyplass i 1952. (Foto utlånt av Håkon Kråbøl)

Les hele artikkelen i Årboka

Du kan også bestille årboka eller lese andre artikler

Vegvesenets daværende plansjef, Per Øgaard, beskrev historien slik, i erindringer nedskrevet i 1998:
«Linjevalget gjennom Rygge

General Jørgensen

Den tidligere Riksvei 1 gikk tvers igjennom Rygge sentrum med tett randbebyggelse og en rekke farlige avkjørsler og veikryss. Alle var enige om at motorveien måtte legges utenom sentrum. Det forelå to alternativer. Det ene lå nær jernbanen i vest, og ville legge beslag på sammenhengende gode landbruksarealer. Det andre lå inntil flyplassgjerdet i øst, og ville komme i konflikt med et stort antall boliger både med hensyn til beslag av tomtegrunn og trafikkstøy.

Det ble reist sterke protester mot begge alternativer, som ble drøftet i møter både med kommunen og med den lokale velforening. Situasjonen syntes lenge fastlåst.

Da dukket general Jørgensen, sjefen for Rygge flystasjon, opp som en reddende engel. Han foreslo å legge traseen inne på flyplassens område.

Jeg trodde knapt mine egne ører. Erfaringer fra andre statsetater, bl.a. NSB, var at disse er de mest hardnakkede til å holde på sitt «revir». Men generalens tilbud var reelt nok. Han mente at det var ervervet mer areal til flyplassen enn det den hadde behov for.

Men han tok forbehold om at Forsvarsdepartementet måtte gi sin godkjennelse, og at det kunne by på problemer. Da slo det meg straks at min gode venn fra studieårene ved N.T.H., major Joar Krohn (senere oberstløytnant og forsvarets distriktsingeniør på Hamar), arbeidet i Forsvarsdepartementet. Neste dag tok jeg kontakt med ham og forklarte ham saken. Det resulterte i et møte mellom Krohn, Jørgensen og meg.

Da begynte snøballen å rulle, og Krohn sørget for at den rullet fort. Det varte ihvertfall ikke lenge før det forelå godkjennelse til å legge motorveien på flyplassens grunn.

Arbeidet med E 6 gjennom Rygge ble startet etter at jeg dro til Akershus (i 1960 red anm). Jeg vet ikke hvor stort beløp Vegvesenet måtte ut med til Forsvaret, men antar at det var småpenger i forhold til erstatningene for de to andre alternativer. Ved siden av å få løst selve traseproblemet, sparte general Jørgensen oss for store beløp. Vi er ham stor takk skyldig. Under en prøveflyging av et nytt jagerfly styrtet han og omkom på Sola flyplass omkring 1960.»

Historien viser at den nye ledelsen for Luftkommando Østlandet etter generalmajor Håkon Magnus Jørgensen, faktisk prøvde å omgjøre beslutningen. Men da løftet vegsjefen i Østfold saken til Vegdirektoratet som tok den opp med Samferdselsdepartementet, og etter et møte på høyt nivå ble det fastslått at det skulle bli slik Jørgensen og Øgaard hadde fått til.

Kartet her viser generalplanen fra 1952, med dagens E6 og veien inn til hovedporten tegnet over. Hovedporten skulle ligget inn mot den gang Riksveg 1, nå fylkesvei 118, men så ble den regelrett speilet over til motsatt side og havnet på et jorde. Dit måtte det bygges en ny vei, her vist i grønt.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*