Bommestad - Sky med Farrisbrua, åpnet i mai 2018. Prosjektet ble kåret til årets anlegg. (Foto: Vidar Askland)

Vel 60 km ny riksveg i 2018

Publisert:
28. mai 2019
Av
Kjell Solem

Statens vegvesen åpnet 16 store prosjekter i 2018. Blant disse var Hålogalandsbrua som er Norges nest lengste hengebru. Anlegget Bommestad-Sky med Farrisbrua, som åpnet 8. mai 2018, ble kåret til årets anlegg for det året.

De ferdige prosjektene ga til sammen 60,3 km ny riksveg. I tillegg ble 25 km veg utvidet og utbedret til normalstandard med gul midtlinje.

175 km riksveg har blitt mer trafikksikker med midtrekkverk og forsterket midtoppmerking.

Statens vegvesen tilrettelegger for at alle skal komme trygt fram. I 2018 ble 33 holdeplasser universelt utformet. 24 km riksveg ble tilrettelagt for gående og syklende. 1,4 km nytt kollektivfelt ble etablert. 91,5 prosent av riksvegnettet er innenfor kravene til jevnhet.

Av en total omsetning på 60,3 milliarder kroner, går 80 prosent til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veiene. Av dette er 24 milliarder kroner knyttet til fylkesveiene. Vegvesenet effektiviserte driften med 460 millioner kroner i 2018.

Tallene er hentet fra Statens vegvesen sin årsrapport for 2018.

Færre antall hardt skadde

I arbeidet med færre drepte og hardt skadde var 2018 på linje med året før. To flere ble drept i trafikken. Tallet på hardt skadde viste en reduksjon. 80 prosent av de drepte var menn. De fleste omkom i en personbil.

I perioden 2005-2017 har Statens vegvesen analysert 2 185 dødsulykker. Disse erfaringene viser:

  • Fart medvirket til om lag 40 prosent av disse ulykkene
  • Ruspåvirkede førere har vært innblandet i om lag 20 prosent av ulykkene
  • Fire av ti omkomne personer i bil brukte ikke bilbelte
  • Forhold ved vegen og vegmiljøet har vært medvirkende faktorer i 28 prosent av dødsulykkene i perioden
  • Feil og mangler ved kjøretøyene har vært medvirkende til 24 prosent av dødsulykkene

Mindre luftforurensning

Vegvesenet ser at det er klare forbedringer for partikler fra eksos og svevestøv. Det er naturlig å forklare dette med økende antall elektriske kjøretøyer og lavere utslipp fra nye bensin- og dieseldrevne kjøretøyer. Renhold av vegnettet og færre biler på piggdekk bidrar også.

For første gang konstaterte vi i 2018 ingen overskridelser av grenseverdiene for NO2 (nitrogendioksid). Det er noe usikkerhet for ett målepunkt i Oslo.
Det ble registrert bare to overskridelser for døgnmiddelverdien for svevestøv (PM10) i 2018 (Hamar og Elverum). De viktigste kildene til svevestøv er vegslitasje, vedfyring, eksosutslipp og langtransportert forurensning. Naturlig meteorologisk variasjon spiller også inn.

Årsrapport 2018 kan du lese på Vegvesenets hjemmeside.

Én kommentar

  1. Atle Haugland sier:

    Er det planlagt omlegging frå fylkesvei til riksvei i Sogn og Fjordane ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*