Utbyggingskostnadene øker med 10,5 millioner kr pr kilometer når fartsgrensen skal være 120 km/t i stedet for 110 km/t. (Illustrasjon: Visuell kommunikasjon/Jon Opseth).

Konsekvensene av 120 km/t på motorveiene

Publisert:
17. juni 2019
Av
Kjell Solem

Statens vegvesen sendte i forrige uke en utredning til Samferdselsdepartementet om konsekvensene ved å øke fartsgrensen på motorveiene til 120 km/t.

Å bygge nye veier for fartsgrense 120 km/t gir bedre fremkommelighet for bilistene, men samtidig øker utbyggingskostnadene for nye motorveier. Det er beregnet at omfanget av ny motorveiutbygging i Norge kan være opptil 460 km. Utbyggingskostnadene øker med 10,5 millioner kr pr. kilometer når fartsgrensen skal være 120 km/t i stedet for 110 km/t.

I sum gir dette en økt kostnad på 4,8 milliarder kroner og et samfunnsøkonomisk tap for samfunnet på 3,4 milliarder kroner. I tillegg kommer også negative konsekvenser for ytre miljø som ikke er prissatt i den samfunnsøkonomiske analysen.

Vegvesenet beregner at vi hvert år får fire flere drepte og hardt skadde på et utbygd motorveinett med 120 km/t fartsgrense.

Nyttesiden: Tidsbesparelser

Utredningen baserer seg på en samfunnsøkonomisk analyse. I analysen teller tidsbesparelser tungt på nyttesiden. Hver bilist sparer 1,4 sekunder pr. kilometer i et fremtidig utbygd veinett med 120 km/t i stedet for 110 km/t. Fordi dette gjelder mange bilister og over mange år, summerer nytten seg til 5,4 mrd. kr. Tunge kjøretøy har fartsbegrensninger på 80, 90 og 100 km/t og får ikke økt nytte av høyere fartsgrense.

Kostnadssiden

Kostnadssiden består av: Økte kostnader ved ny veiutbygging, økte ulykkeskostnader, økt luftforurensing og større miljøulemper som en følge av mer beslag av natur og dyrket mark.

Geometriske krav

Det stilles noe strengere geometriske krav til veier med fartsgrense 120 km/t. En noe rettere linjeføring fører til at man i noe mindre grad kan tilpasse veien til terreng og landskap. Omfanget av kostnadskrevende bruer og tunneler øker. For de 460 km med nye veier, beregnes merkostnaden for utbyggingene til 4,8 milliarder kr.

Eksisterende motorveier

Deler av det eksisterende motorveinettet er bygd med god kurvatur i et naturlig flatt landskap. Her blir investeringene moderate for å få økt fart.

Hver bilist sparer 1,4 sekunder pr. kilometer i et fremtidig utbygd veinett med 120 km/t i stedet for 110 km/t.

Det er de veiene som i dag har fartsgrense 110 km/t i dag som er aktuelle for høyere fart på grunn av kravene til geometrisk utforming.

Kostnaden for å ivareta trafikksikkerheten på de eksiterende veiene beregnes til 3 millioner kr per km.  Fordi investeringene allerede er gjort, kommer man ut med en positivt netto nytte på 403 mill. kr for økt fart på disse strekningene.

Fire flere drepte og hardt skadde i året

Vegvesenet beregner at vi hvert år får fire flere drepte og hardt skadde på et utbygd motorveinett med 120 km/t fartsgrense.  En årsak er at bevegelsesenergien øker mer enn farten, noe som gjør ulykkene mer alvorlige.

Kommentarer (3)

 1. Jo Øiongen sier:

  Med tanke på hvilke livsfarlige veier med t-kryss disse 120km/t strekkene skal erstatte, hvordan i alle dager får en til en økning i antall skadde og drepte?

  At vi får stivere linjeføringen er bare et gode og ikke et problem.

 2. Anne Marie Storli sier:

  Når en vei som bygges etter dagens standard, enten det er en to-/trefelts vei eller en firefeltsvei (motorvei), så øker trafikksikkerheten betydelig. Men i denne utredningen vurderes 110 km/t opp mot 120 km/t – begge deler motorveier med atskilte kjøreretninger og planfrie kryss – og da er forbedringen i trafikksikkerhet bedre for en vei med 110 km/t.

 3. Jo Øiongen sier:

  Ser fremdeles ikke hvor de ekstra trafikkdrepte skal komme fra. Ville gjerne sett 130km/t som standard slik som i de fleste europeiske land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*