Det er i budsjettforslaget blant annet satt av midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart for krabbefelt på E39 Ørskaogfjellet i Møre og Romsdal. (Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide).

Statsbudsjettet: God framdrift på Vegvesenets prosjekter

Publisert:
7. oktober 2019
Av
kjell Bjørn Vinje

– Med dette budsjett blir det god framdrift på våre utbyggingsprosjekter og videre rehabiliteringen av veitunnelene, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Bjørne Grimsrud er konstituert vegdirektør. (Foto: Knut Opeide)

Statsbudsjettet gir 32,4 milliarder kroner til Vegvesenets arbeid.

– Det ligger store verdier i veinettet som vi må ta vare på og utvikle videre. Vi mener at det er viktigere å sette vedlikehold foran nye, store veiprosjekter, fremholder Grimsrud.

Tunnelinvesteringer

Regjeringen har i flere år satset mer midler på vedlikehold av veiene og spesielt på å øke sikkerheten i tunnelene. Med budsjettforslaget vil vedlikeholdsetterslepet samlet sett blir redusert med om lag 700 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til utbedringene av tunnelene på TEN-T-veinettet.

– Samtidig er det utfordringer ved at andre deler av veikapitalen slites ned, påpeker vegdirektøren.

Drift og vedlikehold

Budsjettforslaget legger opp til 3,9 milliarder kroner til driften og 2,5 milliarder kroner til vedlikeholdet av riksveiene.

Vi mener at det er viktigere å sette vedlikehold foran nye, store veiprosjekter.

Budsjettforslaget gir 300 millioner kroner til akutte tiltak på bruer og ferjekaier, 650 millioner kroner til asfalt og veidekker, 300 millioner kroner til dreneringsanlegg og 250 millioner kroner til veiutstyr som rekkverk, skilt, rumlefelt og lys.

God framdrift på veiprosjekter

I budsjettforslaget er det 13,2 milliarder kroner til investeringen på riksveinettet på Vegvesenets prosjekter. I tillegg kommer 2,85 milliarder kroner i ekstern finansiering, som i all hovedsak er bompenger.

Det meste av bevilgningene går til gjennomføring av pågående prosjekter.

I 2020 blir seks riksveiprosjekter med kostnad over 200 millioner kroner åpnet for trafikk:

 • E39 Eiganestunnelen
 • Rv. 13 Hundvågtunnelen på Ryfast
 • E18 Varoddbrua
 • E134 Damåsen – Saggrenda
 • E6 Vindåsliene – Korporalsbrua
 • E6 Tana bru

Det er i budsjettforslaget satt av midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart for tre store prosjekter:

 • E39 Myrmel – Lunde
 • Krabbefelt på E39 Ørskogfjellet
 • E6 Ballangen sentrum

I tillegg er det satt av midler for forberedende arbeider på

 • E18 Retvet – Vinterbro
 • Rv. 4 Roa – Gran
 • E18 Lysaker – Ramstadsletta
 • E8 Sørbotn – Laukslett
 • OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasambandet
 • E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt

600 millioner kr til trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår 700 millioner kroner til bymiljøavtaker og byvekstavtaler, som i hovedsak skal gå til sykkelveinett og kollektivtrafikk i byer med avtale.

For de såkalte programområdene er det planlagt 2,5 milliarder kroner, hvor 300 millioner er fra bompenger. Her ligger det også 600 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Hovedfokus er tiltak mot møteulykker og utforkjøringsulykker.

Skredsikring

Til skredsikring av riksveiene er det foreslått 1,08 milliarder kroner.

Hovedprosjektene er oppstart av E16 Kvamskleiva, videreføring av rv. 13 Vik – Vangsnes, rv. 5 Kjøsnesfjorden og E69 Skarvbergtunnelen.

Mer kontroll av tunge kjøretøy

Regjeringen varsler at kontroll av tunge kjøretøyer på vinterføre styrkes. Kontroll av vinterutrustning, sikring av last, kontroll av bremser, kjøre- og hviletid og kabotasje er prioriterte områder i kontrollaktiviteten. Systemene for risikoklassifisering og skiltgjenkjenning bidrar til effektivisering av kontrollarbeidet, slik at kjøretøy med feil og mangler kontrolleres hyppigere enn kjøretøyer uten slike avvik.

Det arbeides med strengere standard til vinterdekk fra og med sesongen 2019–2020. Samferdselsdepartementet legger opp til å øke gebyrsatsene for mangler ved dekk og kjetting.

Store krav til Vegvesenet

Budsjettet varsler videre effektivisering av driften i Statens vegvesen. Kostandene reduseres med én milliard kroner fra 2017 til 2023.

Omorganiseringen av Statens vegvesen fra 1. januar 2020 – fra en regional organisering til en struktur med seks divisjoner og ett direktoratet – vil være krevende. Regjeringen forutsetter at hele omstillingen skal være ferdig innen utgangen av 2022.

De samlede bevilgningene til veiformål – som inkluderer 5,6 milliarder kroner til Nye Veier AS og 19,2 millioner kroner til Vegtilsynet – er på 38 milliarder kroner. Det er en økning på tre prosent fra i fjor.

Mer om statsbudsjettet finner du på Regjeringens nettside.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*