Undersøkelse viser at ca. 50 prosent av de gående ville gått ut oftere, hvis snø og is var fjernet på gater og fortau. (Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide).

Vi ønsker å gå og sykle mer om vinteren

Publisert:
16. oktober 2019
Av
Bente Tovik

Tre av ti vintersyklister velger å la sykkelen stå når det ligger snø og is på gang- og sykkelveien.

– Flere vil sykle og gå mer hvis vi brøyter og strør eller salter riktig om vinteren og fjerner hull i veien på sommeren, sier sjefingeniør Stein Brembu i Statens vegvesen.

Vi må drifte gang- og sykkelveiene på brukernes premisser.

Brembu leder FoU-programmet BEVEGELSE, som handler om innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som kan få flere til å sykle og gå.

Programmet skal gi mer kunnskap om:

  • Gående og syklendes forutsetninger og behov
  • Driftsmetoder, utstyr og organisering for å få effektiv drift og vedlikehold på gang- og sykkelanlegg
  • Samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenører
Stein Brembu leder FoU-programmet BEVEGELSE, som handler om innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som kan få flere til å sykle og gå. (Foto: Statens vegvesen / Bente Tovik).

Brukerundersøkelser gir et godt kunnskapsgrunnlag

– Vi må drifte gang- og sykkelveiene på brukernes premisser, mener Brembu.

Når det ligger snø og is på gang-/sykkelveien, velger hele 35 prosent av de som sykler til daglig å la sykkelen stå, ifølge en brukerundersøkelse utført av TØI (Transportøkonomisk institutt). Undersøkelsen viser også at ca. 50 prosent av de gående ville gått ut oftere, hvis snø og is var fjernet på gater og fortau. Mange eldre over 60 år er ute og går vinterstid. Det er også overraskende mange over 60 som sykler (om sommeren).

Undersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget for prosjektet og inneholder mye data. Den ble sendt ut via epostlister til gående og syklende, og det kom inn 2 745 svar om gåing og 2 556 svar om sykling. Mer om undersøkelsen kan du lese her.

Samarbeidet mellom ulike veieiere må bli mer effektivt

Folk flest har ikke noe forhold til hvem som eier veien de går eller sykler på. Undersøkelser viser imidlertid at folk er mer misfornøyd med små veier i bykommuner enn større sykkelveinett.

ViaNova har jobbet med å kartlegge samarbeid mellom veieiere. Det viser seg at intensjonene i både nasjonale, regionale og lokale planer og strategier er gode. Ute i den virkelige verden er det imidlertid lite formelt samarbeid mellom veieierne. Det mangler felles kontrakter, det fins ikke avtaler om overføring av driftsansvar, og det er heller ingen formell koordinering i grensesnitt mellom veieiere.

– Selv om resultatene er noe nedslående, vil det arbeides mer med problematikken, og det vil da være et spesielt fokus på fylkeskommunene som nå tar over store deler av gang- og sykkelvegnettet, forteller Brembu.

En god gang- og sykkelvei er bygget med drift og vedlikehold som premissgiver

ViaNova har også sett på hva som kjennetegner en god gang- og sykkelvei i et driftsperspektiv. Blant annet er krav til utforming og drift og vedlikehold av gang og sykkelveier kartlagt for en del aktuelle land (hovedsakelig fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, USA) og fra noen kommuner i Norge/Norden gjennom litteratursøk.

Kartleggingen viser at en god gang- og sykkelvei må være planlagt og bygget med drift og vedlikehold som premissgiver for valg av utforming:

  • Strategi for drift og vedlikehold er avklart og lagt til grunn for utforming.
  • Driftsopplegg for hovedaktivitetene er avklart og lagt til grunn for utforming (vinterdrift inkl. plan for lokal håndtering av snø/snøopplag, renhold, dekkevedlikehold, grøntskjøtsel).
  • Drift og vedlikehold kan gjennomføres effektivt og med minst mulig stengning eller redusert fremkommelighet for trafikantene.

Les rapporten her.

– Drift og vedlikehold er en sentral premissgiver i planprosesser. Her må vi jobbe på flere nivåer og i ulike faser for å legge til rette for å utvikle gang- og sykkelveier som er gode i et drifts- og vedlikeholdsperspektiv, sier Stein Brembu.

FoU-programmet holdt nylig et seminar for å formidle de siste resultatene fra forskningen. Se alle presentasjonene her.

Én kommentar

  1. Karl S Fredriksen sier:

    Har terpet innad i Statens vegvesen i 20 år på at brøyting er hovedsaken, med god brøyting og piggdekk er sykling kurant hele året. Men min sykkelerfaring gjennom 20 vintre er at særlig kommunal, men også SVV’s brøyting, alt for ofte gir umulige og uforutsigbare forhold om vinteren, ene og alene pga fravær av brøyting og til dels for dårlig kvalitet på det som gjøres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*