Det finnes to hovedtyper holdeplass for buss: kantstopp, som er en holdeplass med stopp i kjørebanen, og busslomme, der bussen stopper utenfor kjørebanen. (Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide)

Kantstopp gir trolig ikke flere ulykker enn busslommer langs veien

Publisert:
4. november 2019
Av
Bente Tovik

– Vi har studert nesten 6000 ulykker ved ulike bussholdeplasser på norske veier, sier Silje Hjelle Strand i Statens vegvesen.

Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Vegvesenet. Dataene tyder på at ulykker som skjer ved kantstopp ikke skyldes holdeplassens utforming.

– Vi fant ikke støtte for en hypotese om at det er flere møteulykker ved kantstopp enn busslomme, forteller seniorrådgiver Silje Hjelle Strand i Statens vegvesen.

– Det var heller ingen forskjeller i type trafikant involvert i ulykkene eller på alvorligste skadegrad i trafikkulykker ved kantstopp sammenlignet med busslomme, sier hun.

Vi fant ikke støtte for en hypotese om at det er flere møteulykker ved kantstopp enn busslomme.

Med data hentet fra Vegkart og SSB, har TØI studert 5 625 ulykker i tilknytning til 63 729 bussholdeplasser på kommunale-, fylkes- og riksveier i Norge.

Les rapporten «Effekt av holdeplasser på trafikksikkerhet og fremkommelighet».

Stor debatt blant myndigheter og i media

Det finnes to hovedtyper holdeplass for buss: kantstopp, som er en holdeplass med stopp i kjørebanen, og busslomme, der bussen stopper utenfor kjørebanen. I de senere år har noen busslommer blitt omgjort til kantstopp og enkelte kantstopp omgjort til busslommer. Dette har blitt en kilde til debatt blant myndigheter og i media.

– I noen fylker har man vedtatt å ikke bygge kantstopp på grunn av frykten for flere trafikkulykker. Vi ønsker derfor mer kunnskap om sammenhengen mellom holdeplasstype og trafikksikkerhet, uttaler Silje Hjelle Strand.

Kantstopp har lavere investeringskostnader og prioriterer kollektivtrafikk foran bil.

– Mange kantstopp er plassert i nærheten av et veikryss. Siden flere av ulykkene ved kantstopp er registrert i offisiell ulykkesstatistikk som «ulykker i kryss», kan dette tyde på at mange av konfliktsituasjonene ved kantstopp skyldes krysset og ikke utforming av holdeplassen som kantstopp, forklarer Strand.

– I noen fylker har man vedtatt å ikke bygge kantstopp på grunn av frykten for flere trafikkulykker. Vi ønsker derfor mer kunnskap om sammenhengen mellom holdeplasstype og trafikksikkerhet, sier seniorrådgiver Silje Hjelle Strand i Statens vegvesen. (Foto: Bente Fuglseth).

Kantstopp er mindre arealkrevende og prioriterer kollektivtrafikken

En viktig grunn til å bygge om holdeplasser er at de ikke er universelt utformet. Ved oppgradering i henhold til gjeldende krav, krever busslommer mer areal enn kantstopp, noe som øker kostnaden betydelig. Det blir foretatt en individuell vurdering av hver holdeplass der trafikksikkerhetshensyn veier tyngst. Andre hensyn er omgivelser, fartsgrenser og trafikkmengder, som veies mot antall reisende og kapasitetsbehov. Alle nye holdeplasser skal være universelt utformet for å sørge for et tilgjengelig kollektivtilbud for alle.

– Kantstopp har lavere investeringskostnader og prioriterer kollektivtrafikk foran bil. Busslommer gir god fremkommelighet for biltrafikk og medfører økt tidsbruk for kollektivtransporten, forklarer Strand.

Kantstopp er den beste løsningen i tettbygde strøk

– Denne studien, samt erfaringer med ombygging til kantstopp, gir ikke grunnlag for å endre anbefalingen om at kantstopp er den beste løsningen i tettbygde strøk, sier Silje Hjelle Strand og viser til at funnene i TØI sin studie er i tråd med en evaluering som er gjort i Bergen. Den konkluderer med at ombyggingen av holdeplassene fra busslomme til kantstopp ikke har hatt negative konsekvenser for trafikksikkerheten.

Strand understreker midlertid at det er behov for flere konfliktstudier, ulykkesanalyser, dybdestudier og før- og etterstudier av bussholdeplasser, for å få solid kunnskap om forbindelsene mellom utforming av holdeplass og ulykkesrisiko.

 

Kommentarer (6)

 1. Geir Hjertvik sier:

  Ulykker i vanlige buss stopp relaterer seg ofte til fører av bussen,som ikke er resolutt nok både ved inn og utkjøring av holdeplass .
  Ved kant stopp gå dette utover arbeids dagen til fører av bussen ( stress ved holdeplass ) føler at en lager kø. Mange klager over dette.
  I køen sitter bilister som har dårlig tid og skal rekke litt av vært , Mange unødige situvasjoner og nestenulykker som resultat .

 2. Nikolas sier:

  Kantstopp er det verste. Har sett flere farlige forbikjøringer fordi bussen går vesentlig saktere en bilen. Så biler som ligger bak kjører forbi selvom det ikke er go’s nok sikt. Når det er busslommer kan de vente til bussen kjører inn for og da kjør forbi uten hindring eller og krysse feil kjøreretning. Busslommer gir også personer som blir ringt mulighet og kjøre til side og stoppe (så leng det ikke er buss bak) for og fullføre samtale eller koble opp handsfri

 3. Øyvind. J sier:

  Trenger du virkelig mer en 50 i IQ for å skjønne at » Kantstopp » Skaper mange farlige situasjoner – stress – irritasjon, og sist men ikke minst mer forurensning ? Noen ganger lurer jeg på om disse folkene er ute i trafikken

 4. Terje Lindberg sier:

  Gir nok bedre trafikk flyt med buss lommer.

 5. Silje Hjelle Strand sier:

  Takk for innspel! Denne rapporten er eit bidrag inn i arbeidet vårt med utforming av haldeplassar og trafikktryggleik.

 6. Steinar Jortun sier:

  Det er også en tanke å ta litt hensyn til de som kjører buss. Når en skole har utflukt, f.eks. til et museum hvor det både skal levers og hente igjen skoleelevene. Avstigningene tar lang tid siden hele bussen skal tømmes. Da blir det mange biler bak. Det stresser sjåføren. Ved henting blir det 10 ganger verre. Bussen må være på avtalt tid. Det er det ikke sikkert skoleklassene er. Hva skal da en sjåfør gjøre. Vente med opphoping av biler bak. Kjøre en runde eller flere for tilslutt å håpe på at de kommer?
  For ikke å skape unødig stress for den øvrige trafikken og sjåføren er uten tvil holdeplasser med busslommer best for alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*